وادفراداد دوم

وادفراداد دوم فرترکه پارس در اواخر سده دوم پیش از میلاد بود. بخشی از روزگار فرمان‌روایی او در زمان مهرداد نخست اشکانی بود. فرمانروایی او به‌گمان پس از ۱۳۸ پیش از میلاد بوده است. او بازپسین فرترکه پارس است، که به همین عنوان بسنده ماند، چراکه پس از او دارایان یکم جانشین او شد که نخستین فرترکه‌یی است، که عنوان شاه بر خود داشت.

وادفراداد دوم
فرترکه پارس
Coin of Vadfradad (Autophradates) II of Persis, Istakhr mint.jpg
سکه وادفراداد دوم ضرب پارسه
فرترکه پارس
سلطنتبعد از سال ۱۳۸ پیش از میلاد
پیشینوادفراداد یکم
جانشیندارایان یکم
درگذشتهبعد از سال ۱۳۸ پیش از میلاد
دین و مذهبمزدیسنا

پانویس

  • Curtis, Vesta Sarkhosh (2007), "The Iranian Revival in the Parthian Period", in Curtis, Vesta Sarkhosh and Sarah Stewart, The Age of the Parthians: The Ideas of Iran, 2, London & New York: I.B. Tauris & Co Ltd., in association with the London Middle East Institute at SOAS and the British Museum, pp. 7–25, ISBN 978-1-84511-406-0.
  • Shayegan, M. Rahim (2011). Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia. Cambridge University Press. pp. 1–539. ISBN 9780521766418.
  • Sellwood, David (1983), "Minor States in Southern Iran", in Yarshater, Ehsan, Cambridge History of Iran, 3.1, London: Cambridge UP, pp. 299–322
  • Shahbazi, A. Sh. (1986). "Arsacids i. Origins". Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 5. p. 525.
  • Wiesehöfer, Josef (2000). "Frataraka". Encyclopaedia Iranica, Vol. X, Fasc. 2. p. 195.
  • Wiesehöfer, Josef (2009). "Persis, Kings of". Encyclopaedia Iranica.