وادفراداد دوم فرترکه پارس در اواخر سده دوم پیش از میلاد بود. بخشی از روزگار فرمان‌روایی او در زمان مهرداد نخست اشکانی بود. فرمانروایی او به‌گمان پس از ۱۳۸ پیش از میلاد بوده است. او اخرین و پنجمین فرترکه پارس است، که به همین عنوان بسنده ماند، چرا که پس از او دارایان یکم جانشین او شد که نخستین فرترکه‌ ای است، که عنوان شاه بر خود داشت.

وادفراداد دوم
فرترکه پارس
سکه وادفراداد دوم ضرب پارسه
فرترکه پارس
سلطنتبعد از سال ۱۳۸ پیش از میلاد
پیشینوادفراداد یکم
جانشیندارایان یکم
درگذشتهبعد از سال ۱۳۸ پیش از میلاد

پانویس ویرایش

  • Curtis, Vesta Sarkhosh (2007), "The Iranian Revival in the Parthian Period", in Curtis, Vesta Sarkhosh and Sarah Stewart (ed.), The Age of the Parthians: The Ideas of Iran, vol. 2, London & New York: I.B. Tauris & Co Ltd., in association with the London Middle East Institute at SOAS and the British Museum, pp. 7–25, ISBN 978-1-84511-406-0.
  • Shayegan, M. Rahim (2011). Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia. Cambridge University Press. pp. 1–539. ISBN 9780521766418.
  • Sellwood, David (1983), "Minor States in Southern Iran", in Yarshater, Ehsan (ed.), Cambridge History of Iran, vol. 3.1, London: Cambridge UP, pp. 299–322
  • Shahbazi, A. Sh. (1986). "Arsacids i. Origins". Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 5. p. 525.
  • Wiesehöfer, Josef (2000). "Frataraka". Encyclopaedia Iranica, Vol. X, Fasc. 2. p. 195.
  • Wiesehöfer, Josef (2009). "Persis, Kings of". Encyclopaedia Iranica.