والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۳

والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۳ دوازدهمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۵ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ در تیانجین، چین برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۲۰۰۳
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان چین
تاریخ۵–۱۲ سپتامبر
تیم‌ها۱۵
مکان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان کرهٔ جنوبی (چهارمین عنوان)
جوایز تورنمنت
MVPهند یجو سوبا رائو


ترکیب‌بندی گروه‌ها ویرایش

تیم‌ها با توجه به نتایج و رتبه‌های به دست آمده در والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۱ سید بندی شدند.

گروه A گروه B گروه C گروه D

  چین (میزبان و چهارم)
  عربستان سعودی (هشتم)
  قزاقستان

  کرهٔ جنوبی (یکم)
  هند (هفتم)
  بحرین
  تایلند

  استرالیا (دوم)
  تایوان (ششم)
  امارات متحدهٔ عربی
  پاکستان

  ژاپن (سوم)
  ایران (پنجم)
  قطر
  نیوزیلند

دور مقدماتی ویرایش

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۱۵۱ ۱۰۸ ۱٫۳۹۸
۲   قزاقستان ۳ ۱ ۱ ۳ ۴ ۰٫۷۵۰
۳   عربستان سعودی ۲ ۰ ۲ ۱ ۶ ۰٫۱۶۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۵ سپتامبر چین   ۳–۰   قزاقستان ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۰ ۷۶–۵۸
۰۶ سپتامبر چین   ۳–۰   عربستان سعودی ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۵ ۷۵–۵۰
۰۷ سپتامبر قزاقستان   ۳–۱   عربستان سعودی

گروه B ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هند ۶ ۳ ۰ ۹ ۴ ۲٫۲۵۰ ۳۰۲ ۲۶۸ ۱٫۱۲۷
۲   کرهٔ جنوبی ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۲۵۹ ۲۰۳ ۱٫۲۷۶
۳   تایلند ۴ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۲۳۱ ۲۵۰ ۰٫۹۲۴
۴   بحرین ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۰۲ ۲۷۳ ۰٫۷۴۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۵ سپتامبر بحرین   ۱–۳   تایلند ۲۸–۲۶ ۱۲–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۱–۲۵ ۷۸–۱۰۱
۰۵ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۲–۳   هند ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۱۵–۱۷ ۱۰۹–۱۱۰
۰۶ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   تایلند ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۷۵–۵۱
۰۶ سپتامبر هند   ۳–۱   بحرین ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۶ ۹۷–۸۰
۰۷ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   بحرین ۲۵–۱۲ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۶ ۷۵–۴۴
۰۷ سپتامبر تایلند   ۱–۳   هند ۱۹–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۷–۲۵ ۷۹–۹۷

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۴ ۲٫۲۵۰ ۲۸۴ ۲۶۶ ۱٫۰۶۸
۲   پاکستان ۵ ۲ ۱ ۸ ۵ ۱٫۶۰۰
۳   تایوان ۴ ۱ ۲ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷
۴   امارات متحدهٔ عربی ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۵ سپتامبر امارات متحدهٔ عربی   ۰–۳   تایوان
۰۵ سپتامبر استرالیا   ۳–۲   پاکستان ۱۷–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۱۵–۱۲ ۱۰۴–۹۶
۰۶ سپتامبر امارات متحدهٔ عربی   ۰–۳   استرالیا ۲۱–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۶۲–۷۵
۰۶ سپتامبر تایوان   ۲–۳   پاکستان ۲۶–۲۸ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۶ ۲۲–۲۵ ۱۲–۱۵ ۱۱۰–۱۰۳
۰۷ سپتامبر استرالیا   ۳–۲   تایوان ۱۵–۲۵ ۲۵–۱۹ ۱۹–۲۵ ۳۱–۲۹ ۱۵–۱۰ ۱۰۵–۱۰۸
۰۷ سپتامبر پاکستان   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۷۰ ۲۱۴ ۱٫۲۶۲
۲   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۲۳۱ ۲۰۷ ۱٫۱۱۶
۳   قطر ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۲۲۶ ۲۵۲ ۰٫۸۹۷
۴   نیوزیلند ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۲۶ ۲۸۰ ۰٫۸۰۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۵ سپتامبر ایران   ۳–۰   قطر ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۰ ۷۵–۵۶
۰۵ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   نیوزیلند ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۶ ۷۵–۴۷
۰۶ سپتامبر قطر   ۳–۲   نیوزیلند ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۱–۲۵ ۱۵–۱۱ ۱۰۸–۱۰۲
۰۶ سپتامبر ژاپن   ۱–۳   ایران ۱۵–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۸۱–۹۸
۰۷ سپتامبر نیوزیلند   ۱–۳   ایران ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۸–۲۵ ۱۳–۲۵ ۷۷–۹۷
۰۷ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   قطر ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۷ ۷۵–۶۲

دور دوم ویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دور مقدماتی در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه E ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۲۳۰ ۱۷۵ ۱٫۳۱۴
۲   استرالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷ ۲۶۶ ۲۶۸ ۰٫۹۹۳
۳   پاکستان ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۳۱ ۲۴۲ ۰٫۹۵۵
۴   قزاقستان ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۱۴ ۲۵۶ ۰٫۸۳۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۸ سپتامبر استرالیا   ۳–۲   قزاقستان ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۶ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۱۰ ۱۰۵–۹۷
۰۸ سپتامبر چین   ۳–۰   پاکستان ۲۵–۱۶ ۲۹–۲۷ ۲۵–۱۷ ۷۹–۶۰
۰۹ سپتامبر پاکستان   ۳–۰   قزاقستان ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳ ۷۵–۵۹
۰۹ سپتامبر چین   ۳–۰   استرالیا ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۷۵–۵۷

گروه F ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کرهٔ جنوبی ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۳۰۵ ۲۷۹ ۱٫۰۹۳
۲   ایران ۵ ۲ ۱ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۷۳ ۲۷۷ ۰٫۹۸۶
۳   هند ۴ ۱ ۲ ۶ ۸ ۰٫۷۵۰ ۳۰۸ ۳۱۴ ۰٫۹۸۱
۴   ژاپن ۴ ۱ ۲ ۵ ۷ ۰٫۷۱۴ ۲۸۰ ۲۹۶ ۰٫۹۴۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۸ سپتامبر هند   ۱–۳   ژاپن ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۸۹–۹۸
۰۸ سپتامبر ایران   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۱۵–۲۵ ۱۸–۲۵ ۳۵–۳۷ ۶۸–۸۷
۰۹ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۱   ژاپن ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹ ۳۳–۳۵ ۲۶–۲۴ ۱۰۹–۱۰۱
۰۹ سپتامبر ایران   ۳–۲   هند ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۵–۱۳ ۱۰۷–۱۰۹

گروه G ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایوان ۴ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰
۲   عربستان سعودی ۳ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱٫۰۰۰ ۱۸۰ ۱۷۴ ۱٫۰۳۴
۳   امارات متحدهٔ عربی ۲ ۰ ۲ ۱ ۶ ۰٫۱۶۷
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۸ سپتامبر عربستان سعودی   ۳–۱   امارات متحدهٔ عربی ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۹ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۲ ۹۷–۷۷
۰۹ سپتامبر عربستان سعودی   ۱–۳   تایوان ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۱–۲۵ ۱۴–۲۵ ۸۳–۹۷

گروه H ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایلند ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۲۸۱ ۲۱۴ ۱٫۳۱۳
۲   قطر ۵ ۲ ۱ ۸ ۶ ۱٫۳۳۳ ۳۰۱ ۳۰۰ ۱٫۰۰۳
۳   بحرین ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۴۶ ۲۶۰ ۰٫۹۴۶
۴   نیوزیلند ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۰۴ ۲۵۸ ۰٫۷۹۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۰۸ سپتامبر تایلند   ۳–۰   نیوزیلند ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۲ ۲۵–۱۶ ۷۵–۴۱
۰۸ سپتامبر قطر   ۳–۱   بحرین ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۳ ۲۶–۲۴ ۹۸–۹۳
۰۹ سپتامبر بحرین   ۳–۰   نیوزیلند ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۱ ۷۵–۶۱
۰۹ سپتامبر تایلند   ۳–۲   قطر ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۵–۱۰ ۱۰۵–۹۵

دور نهایی ویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دورهای پیشین در دور نهایی نیز محاسبه و منظور گردید.

رده‌بندی سیزدهم تا پانزدهم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱۳   بحرین ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۱۵۴ ۱۲۹ ۱٫۱۹۴
۱۴   نیوزیلند ۳ ۱ ۱ ۳ ۴ ۰٫۷۵۰ ۱۵۷ ۱۶۶ ۰٫۹۴۶
۱۵   امارات متحدهٔ عربی ۲ ۰ ۲ ۱ ۶ ۰٫۱۶۷ ۱۵۹ ۱۷۵ ۰٫۹۰۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ سپتامبر امارات متحدهٔ عربی   ۱–۳   نیوزیلند ۲۵–۱۴ ۱۸–۲۵ ۱۸–۲۵ ۳۰–۳۲ ۹۱–۹۶
۱۲ سپتامبر بحرین   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۲۵–۱۸ ۲۹–۲۷ ۲۵–۲۳ ۷۹–۶۸

رده‌بندی نهم تا دوازدهم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۹   تایوان ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۷ ۱۹۶ ۱٫۲۶۰
۱۰   تایلند ۵ ۲ ۱ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۲۶۲ ۲۵۲ ۱٫۰۴۰
۱۱   قطر ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۲۲۸ ۲۵۲ ۰٫۹۰۵
۱۲   عربستان سعودی ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۳۷ ۲۷۴ ۰٫۸۶۵
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ سپتامبر تایوان   ۳–۰   قطر ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۰ ۷۵–۵۴
۱۱ سپتامبر تایلند   ۳–۱   عربستان سعودی ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۰ ۹۸–۸۲
۱۲ سپتامبر قطر   ۳–۰   عربستان سعودی ۲۵–۲۲ ۲۸–۲۶ ۲۶–۲۴ ۷۹–۷۲
۱۲ سپتامبر تایلند   ۰–۳   تایوان ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۱۸–۲۵ ۵۹–۷۵

رده‌بندی پنجم تا هشتم ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۵   هند ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۲۴۱ ۲۲۰ ۱٫۰۹۵
۶   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۲۶۱ ۲۳۵ ۱٫۱۱۱
۷   پاکستان ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۲۳ ۲۲۲ ۱٫۰۰۵
۸   قزاقستان ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۱۷۹ ۲۲۷ ۰٫۷۸۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ سپتامبر هند   ۳–۰   قزاقستان ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۷ ۷۷–۶۳
۱۱ سپتامبر پاکستان   ۳–۱   ژاپن ۲۵–۲۲ ۱۴–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲ ۸۹–۸۸
۱۲ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   قزاقستان ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۷ ۷۵–۵۷
۱۲ سپتامبر پاکستان   ۰–۳   هند ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵ ۱۷–۲۵ ۵۹–۷۵

قهرمانی ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کرهٔ جنوبی ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۲۸۸ ۲۵۷ ۱٫۱۲۱
۲   چین ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۷۳ ۲۴۲ ۱٫۱۲۸
۳   ایران ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۲۵۰ ۲۸۲ ۰٫۸۸۷
۴   استرالیا ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۴۳ ۲۷۳ ۰٫۸۹۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۱   استرالیا ۱۶–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲ ۹۱–۸۵
۱۱ سپتامبر چین   ۳–۱   ایران ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۶ ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۶ ۹۴–۷۵
۱۲ سپتامبر ایران   ۳–۲   استرالیا ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸ ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۵–۱۲ ۱۰۷–۱۰۱
۱۲ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۲   چین ۲۷–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۸ ۱۱۰–۱۰۴

جدول نهایی ویرایش

جوایز ویرایش

منابع ویرایش