والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۵۲

والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۵۲، دومین مسابقات از این سری تورنمنت بود که از ۱۷ تا ۲۹ اوت ۱۹۵۲ در مسکو اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد و سرانجام اتحاد جماهیر شوروی قهرمان این مسابات شد.

Men's World Championship 1952
کشور میزبان  اتحاد جماهیر شوروی
تاریخ‌ برگزاری 17–29 August
تعداد تیم‌ها 11
تعداد ورزشگاه‌ها (در 1 شهر میزبان)
قهرمان‌  اتحاد جماهیر شوروی (دومین عنوان)
پیشین پسین
اسرائیل و تیم شوروی، والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۵۲

تیم‌هاویرایش

گروه A

گروه B

گروه C

دور مقدماتیویرایش

واجد شرایط برای حضور در دور نهایی
واجد شرایط برای حضور در مسابقات رده‌بندی

گروه Aویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
1   مجارستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۱۶۳ ۱۱۳ ۱٫۴۴۲
2   بلغارستان ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۱۴۲ ۸۲ ۱٫۷۳۲
3   لهستان ۴ ۱ ۲ ۵ ۶ ۰٫۸۳۳ ۱۲۳ ۱۲۷ ۰٫۹۶۹
4   فنلاند ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۲۹ ۱۳۵ ۰٫۲۱۵
زمان نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
17 Aug مجارستان   3–1   بلغارستان ۱۵–۱۳ ۱۶–۱۴ ۹–۱۵ ۱۵–۱۰   ۵۵–۵۲
17 Aug لهستان   3–0   فنلاند ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۶     ۴۵–۱۹
19 Aug مجارستان   3–2   لهستان ۸–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۶۳–۵۶
19 Aug بلغارستان   3–0   فنلاند ۱۵–۲ ۱۵–۰ ۱۵–۳     ۴۵–۵
20 Aug مجارستان   3–0   فنلاند ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۵–۳     ۴۵–۵
20 Aug بلغارستان   3–0   لهستان ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۱۰     ۴۵–۲۲

گروه Bویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
1   اتحاد جماهیر شوروی ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۳۵ ۳٫۸۵۷
2   رومانی ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۰ ۷۹ ۱٫۳۹۲
3   اسرائیل ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۷۵ ۱۱۶ ۰٫۶۴۷
4   لبنان ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۴۶ ۱۳۶ ۰٫۳۳۸
زمان نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
17 Aug رومانی   3–0   لبنان ۱۵–۹ ۱۵–۱ ۱۵–۲     ۴۵–۱۲
17 Aug اتحاد جماهیر شوروی   3–0   اسرائیل ۱۵–۲ ۱۵–۴ ۱۵–۱     ۴۵–۷
19 Aug اسرائیل   3–0   لبنان ۱۵–۶ ۱۶–۱۴ ۱۵–۶     ۴۶–۲۶
19 Aug اتحاد جماهیر شوروی   3–0   رومانی ۱۵–۱۰ ۱۵–۲ ۱۵–۸     ۴۵–۲۰
20 Aug رومانی   3–0   اسرائیل ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۱۵–۵     ۴۵–۲۲
20 Aug اتحاد جماهیر شوروی   3–0   لبنان ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۵–۶     ۴۵–۸

گروه Cویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
1   چکسلواکی ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۹۰ ۳۰ ۳٫۰۰۰
2   فرانسه ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۵۴ ۶۴ ۰٫۸۴۴
3   هند ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۴۰ ۹۰ ۰٫۴۴۴
زمان نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
18 Aug چکسلواکی   3–0   فرانسه ۱۵–۴ ۱۵–۲ ۱۵–۳     ۴۵–۹
19 Aug فرانسه   3–0   هند ۱۵–۹ ۱۵–۳ ۱۵–۷     ۴۵–۱۹
20 Aug چکسلواکی   3–0   هند ۱۵–۱۰ ۱۵–۳ ۱۵–۸     ۴۵–۲۱

دورهاییویرایش

رده‌بندی هفتم تا یازدهمویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
7   لهستان ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۰ MAX ۱۸۱ ۵۰ ۳٫۶۲۰
8   هند ۷ ۳ ۱ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۱۶۸ ۱۰۳ ۱٫۶۳۱
9   لبنان ۶ ۲ ۲ ۶ ۹ ۰٫۶۶۷ ۱۶۷ ۱۸۶ ۰٫۸۹۸
10   اسرائیل ۵ ۱ ۳ ۵ ۹ ۰٫۵۵۶ ۱۳۸ ۱۸۳ ۰٫۷۵۴
11   فنلاند ۴ ۰ ۴ ۱ ۱۲ ۰٫۰۸۳ ۵۸ ۱۹۰ ۰٫۳۰۵
زمان نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
22 Aug لبنان   3–2   اسرائیل ۱۵–۱۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۹ ۱۶–۱۴ ۱۶–۱۴ ۷۴–۶۹
22 Aug لهستان   3–0   هند ۱۵–۱۲ ۱۵–۷ ۱۶–۱۴     ۴۶–۳۳
23 Aug هند   3–0   فنلاند ۱۵–۴ ۱۵–۱ ۱۵–۴     ۴۵–۹
23 Aug لهستان   3–0   اسرائیل ۱۵–۱ ۱۵–۴ ۱۵–۱     ۴۵–۶
24 Aug هند   3–0   لبنان ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲     ۴۵–۳۰
24 Aug لهستان   3–0   فنلاند ۱۵–۰ ۱۵–۱ ۱۵–۲     ۴۵–۳
25 Aug هند   3–0   اسرائیل ۱۵–۶ ۱۵–۳ ۱۵–۹     ۴۵–۱۸
25 Aug لبنان   3–1   فنلاند ۱۵–۵ ۱۵–۴ ۱۰–۱۵ ۱۵–۳   ۵۵–۲۷
26 Aug اسرائیل   3–0   فنلاند ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۱۵–۱     ۴۵–۱۹
26 Aug لهستان   3–0   لبنان ۱۵–۲ ۱۵–۴ ۱۵–۲     ۴۵–۸

قهرمانانویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
1   اتحاد جماهیر شوروی ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۰ MAX ۲۲۵ ۱۱۴ ۱٫۹۷۴
2   چکسلواکی ۹ ۴ ۱ ۱۲ ۷ ۱٫۷۱۴ ۲۵۳ ۱۹۴ ۱٫۳۰۴
3   بلغارستان ۸ ۳ ۲ ۱۱ ۹ ۱٫۲۲۲ ۲۶۵ ۲۵۵ ۱٫۰۳۹
4   رومانی ۷ ۲ ۳ ۷ ۱۲ ۰٫۵۸۳ ۲۰۹ ۲۶۲ ۰٫۷۹۸
5   مجارستان ۶ ۱ ۴ ۷ ۱۲ ۰٫۵۸۳ ۲۱۸ ۲۶۴ ۰٫۸۲۶
6   فرانسه ۵ ۰ ۵ ۳ ۱۵ ۰٫۲۰۰ ۱۸۰ ۲۶۱ ۰٫۶۹۰
زمان نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
22 Aug چکسلواکی   3–0   فرانسه ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۱۵–۶     ۴۵–۲۲
22 Aug اتحاد جماهیر شوروی   3–0   مجارستان ۱۵–۳ ۱۵–۳ ۱۵–۱۲     ۴۵–۱۸
23 Aug بلغارستان   3–1   رومانی ۱۶–۱۴ ۱۲–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۹   ۵۹–۵۲
23 Aug چکسلواکی   3–2   مجارستان ۱۵–۱۳ ۱۱–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۵ ۶۹–۵۷
24 Aug بلغارستان   3–1   فرانسه ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۵–۴   ۵۵–۴۱
24 Aug اتحاد جماهیر شوروی   3–0   رومانی ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۱۵–۱۰     ۴۵–۲۱
25 Aug اتحاد جماهیر شوروی   3–0   بلغارستان ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۵     ۴۵–۲۶
26 Aug چکسلواکی   3–0   رومانی ۱۵–۳ ۱۵–۴ ۱۵–۳     ۴۵–۱۰
26 Aug مجارستان   3–0   فرانسه ۱۵–۶ ۱۶–۱۴ ۱۵–۹     ۴۶–۲۹
27 Aug رومانی   3–1   مجارستان ۱۵–۱۱ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۳   ۵۶–۵۰
27 Aug اتحاد جماهیر شوروی   3–0   فرانسه ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۸     ۴۵–۲۵
27 Aug چکسلواکی   3–2   بلغارستان ۱۲–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۳ ۱۵–۴ ۷۰–۶۰
28 Aug رومانی   3–2   فرانسه ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۱۴–۱۶ ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۷۰–۶۳
29 Aug بلغارستان   3–1   مجارستان ۱۵–۸ ۲۰–۲۲ ۱۵–۱۳ ۱۵–۴   ۶۵–۴۷
29 Aug اتحاد جماهیر شوروی   3–0   چکسلواکی ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ ۱۵–۶     ۴۵–۲۴

رده‌بندی نهاییویرایش

 
تیم ملی والیبال مردان شوروی در والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۵۲
 
تیم ملی والیبال مردان اسرائیل در ولیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۵۲

پیوند به بیرونویرایش