والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۷۸

والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۷۸ نهمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۲۰ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۱۹۷۸ در رم، ایتالیا برگزار گردید.

قهرمانی مردان جهان ۱۹۷۸
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان ایتالیا
تاریخ۲۰ سپتامبر – ۱ اکتبر
تیم‌ها۲۴
مکان(ها)۶ (در ۶ شهر میزبان)
قهرمان اتحاد جماهیر شوروی (پنجمین عنوان)

تیم‌هاویرایش

گروه A – رم

گروه B – برگامو

گروه C – اودینه

گروه D – ونیز

گروه E – پارما

گروه F – آنکونا

دور مقدماتیویرایش

گروه Aویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایتالیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۱ ۸۴ ۱٫۶۷۹
۲   چین ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۱۴۵ ۱۱۶ ۱٫۲۵۰
۳   بلژیک ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۱۳۱ ۱۵۶ ۰٫۸۴۰
۴   مصر ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۹۸ ۱۵۹ ۰٫۶۱۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر ایتالیا   ۳–۰   بلژیک ۱۵−۶ ۱۵−۵ ۱۵−۱۱ ۴۵–۲۲
۲۰ سپتامبر چین   ۳–۰   مصر ۱۵−۱۳ ۱۵−۶ ۱۵−۶ ۴۵–۲۵
۲۱ سپتامبر چین   ۳–۱   بلژیک ۱۵−۱۰ ۱۵−۶ ۱۱−۱۵ ۱۵−۹ ۵۶–۴۰
۲۱ سپتامبر ایتالیا   ۳–۰   مصر ۱۵−۵ ۱۵−۴ ۱۵−۹ ۴۵–۱۸
۲۲ سپتامبر بلژیک   ۳–۲   مصر ۱۷−۱۵ ۱۵−۱ ۱۰−۱۵ ۱۲−۱۵ ۱۵−۹ ۶۹−۵۵
۲۲ سپتامبر ایتالیا   ۳–۱   چین ۱۵−۸ ۶−۱۵ ۱۵−۱۱ ۱۵−۱۰ ۵۱–۴۴

گروه Bویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   لهستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۸ ۷۵ ۱٫۹۷۳
۲   مکزیک ۵ ۲ ۱ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۱۳۵ ۱۴۴ ۰٫۹۳۸
۳   ونزوئلا ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۱۱۹ ۱۶۶ ۰٫۷۱۷
۴   فنلاند ۳ ۰ ۳ ۵ ۹ ۰٫۵۵۶ ۱۶۳ ۱۸۰ ۰٫۹۰۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر مکزیک   ۳–۱   ونزوئلا ۱۵−۱۳ ۱۵−۶ ۱۳−۱۵ ۱۵−۳ ۵۸–۳۷
۲۰ سپتامبر لهستان   ۳–۱   فنلاند ۱۵−۸ ۱۵−۶ ۱۳−۱۵ ۱۵−۹ ۵۸–۳۸
۲۱ سپتامبر لهستان   ۳–۰   ونزوئلا ۱۵−۴ ۱۵−۷ ۱۵−۱۲ ۴۵–۲۳
۲۱ سپتامبر مکزیک   ۳–۲   فنلاند ۹−۱۵ ۱۵−۱۳ ۱۵−۹ ۹−۱۵ ۱۵−۱۰ ۶۳−۶۲
۲۲ سپتامبر ونزوئلا   ۳–۲   فنلاند ۱۵−۱۱ ۷−۱۵ ۷−۱۵ ۱۵−۱۳ ۱۵−۹ ۵۹−۶۳
۲۲ سپتامبر لهستان   ۳–۰   مکزیک ۱۵−۳ ۱۵−۷ ۱۵−۴ ۴۵–۱۴

گروه Cویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۸ ۷۱ ۲٫۰۸۵
۲   برزیل ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۱۵۱ ۱۲۵ ۱٫۲۰۸
۳   فرانسه ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۰۶ ۱۲۱ ۰٫۸۷۶
۴   تونس ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۴۷ ۱۳۵ ۰٫۳۴۸
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر برزیل   ۳–۰   تونس ۱۵−۱۰ ۱۵−۲ ۱۵−۸ ۴۵–۲۰
۲۰ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   فرانسه ۱۵−۶ ۱۵−۶ ۱۵−۲ ۴۵–۱۴
۲۱ سپتامبر فرانسه   ۳–۰   تونس ۱۵−۷ ۱۵−۴ ۱۵−۶ ۴۵–۱۷
۲۱ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   برزیل ۱۱−۱۵ ۱۷−۱۵ ۱۵−۸ ۱۵−۹ ۵۸–۴۷
۲۲ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   تونس ۱۵−۱ ۱۵−۲ ۱۵−۷ ۴۵–۱۰
۲۲ سپتامبر برزیل   ۳–۱   فرانسه ۱۵−۱۱ ۱۵−۱۳ ۱۴−۱۶ ۱۵−۷ ۵۹–۴۷

گروه Dویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۷ ۸۳ ۱٫۷۷۱
۲   ژاپن ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۱۵۰ ۱۱۰ ۱٫۳۶۴
۳   مجارستان ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۹۷ ۱۲۴ ۰٫۷۸۲
۴   آرژانتین ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۵۸ ۱۳۵ ۰٫۴۳۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر کوبا   ۳–۰   آرژانتین ۱۵−۱ ۱۵−۱۰ ۱۵−۸ ۴۵–۱۹
۲۰ سپتامبر ژاپن   ۳–۱   مجارستان ۱۵−۶ ۱۵−۹ ۱۲−۱۵ ۱۵−۶ ۵۷–۳۶
۲۱ سپتامبر کوبا   ۳–۱   ژاپن ۱۱−۱۵ ۱۶−۱۴ ۱۵−۷ ۱۵−۱۲ ۵۷–۴۸
۲۱ سپتامبر مجارستان   ۳–۰   آرژانتین ۱۵−۶ ۱۵−۶ ۱۵−۱۰ ۴۵–۲۲
۲۲ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   آرژانتین ۱۵−۳ ۱۵−۳ ۱۵−۱۱ ۴۵–۱۷
۲۲ سپتامبر کوبا   ۳–۰   مجارستان ۱۵−۱ ۱۵−۹ ۱۵−۶ ۴۵–۱۶

گروه Eویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   بلغارستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۱۴۶ ۷۸ ۱٫۸۷۲
۲   آلمان شرقی ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۰۸ ۹۳ ۱٫۱۶۱
۳   هلند ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵ ۱۱۱ ۱۴۵ ۰٫۷۶۶
۴   کانادا ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۱۱۹ ۱۶۸ ۰٫۷۰۸
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر بلغارستان   ۳–۱   کانادا ۱۱−۱۵ ۱۵−۱۰ ۱۵−۵ ۱۵−۱۰ ۵۶–۴۰
۲۰ سپتامبر آلمان شرقی   ۳–۰   هلند ۱۵−۱۱ ۱۵−۶ ۱۵−۷ ۴۵–۲۴
۲۱ سپتامبر آلمان شرقی   ۳–۰   کانادا ۱۵−۴ ۱۵−۱۱ ۱۵−۹ ۴۵–۲۴
۲۱ سپتامبر بلغارستان   ۳–۰   هلند ۱۵−۵ ۱۵−۷ ۱۵−۸ ۴۵–۲۰
۲۲ سپتامبر هلند   ۳–۲   کانادا ۹−۱۵ ۱۳−۱۵ ۱۵−۱۳ ۱۵−۴ ۱۵−۸ ۶۷−۵۵
۲۲ سپتامبر بلغارستان   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵−۸ ۱۵−۴ ۱۵−۶ ۴۵–۱۸

گروه Fویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کره جنوبی ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۱۷۰ ۱۲۶ ۱٫۳۴۹
۲   چکسلواکی ۵ ۲ ۱ ۸ ۵ ۱٫۶۰۰ ۱۶۶ ۱۴۹ ۱٫۱۱۴
۳   رومانی ۴ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱٫۰۰۰ ۱۵۲ ۱۶۶ ۰٫۹۱۶
۴   ایالات متحده آمریکا ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۹۳ ۱۴۰ ۰٫۶۶۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۰ سپتامبر رومانی   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۷−۱۵ ۱۵−۸ ۱۸−۱۶ ۵۰–۳۹
۲۰ سپتامبر کره جنوبی   ۳–۲   چکسلواکی ۱۵−۷ ۸−۱۵ ۱۵−۱۲ ۱۲−۱۵ ۱۵−۵ ۶۵−۵۴
۲۱ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵−۵ ۱۵−۱۰ ۱۵−۱۲ ۴۵–۲۷
۲۱ سپتامبر کره جنوبی   ۳–۱   رومانی ۱۴−۱۶ ۱۶−۱۴ ۱۵−۳ ۱۵−۱۲ ۶۰–۴۵
۲۲ سپتامبر کره جنوبی   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۱۵−۸ ۱۵−۱۱ ۱۵−۸ ۴۵–۲۷
۲۲ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۲   رومانی ۱۵−۱۱ ۱۵−۱۲ ۱۴−۱۶ ۸−۱۵ ۱۵−۳ ۶۷−۵۷

دور دومویرایش

گروه Gویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۳ ۵٫۰۰۰ ۲۵۴ ۱۶۰ ۱٫۵۸۸
۲   ایتالیا ۹ ۴ ۱ ۱۲ ۷ ۱٫۷۱۴ ۲۴۹ ۲۲۴ ۱٫۱۱۲
۳   چین ۷ ۲ ۳ ۱۰ ۱۰ ۱٫۰۰۰ ۲۴۴ ۲۴۴ ۱٫۰۰۰
۴   برزیل ۷ ۲ ۳ ۱۰ ۱۱ ۰٫۹۰۹ ۲۷۷ ۲۶۱ ۱٫۰۶۱
۵   بلغارستان ۷ ۲ ۳ ۷ ۱۱ ۰٫۶۳۶ ۱۹۵ ۲۲۱ ۰٫۸۸۲
۶   آلمان شرقی ۵ ۰ ۵ ۳ ۱۵ ۰٫۲۰۰ ۱۵۰ ۲۵۹ ۰٫۵۷۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر بلغارستان   ۳–۲   چین ۸−۱۵ ۱۵−۱۰ ۱۵−۸ ۱۴−۱۶ ۱۵−۱۰ ۶۷−۵۹
۲۴ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵−۳ ۱۵−۷ ۱۵−۱۱ ۴۵–۲۱
۲۴ سپتامبر ایتالیا   ۳–۲   برزیل ۱۴−۱۶ ۱۵−۱۲ ۱۰−۱۵ ۱۵−۱۰ ۱۷−۱۵ ۷۱−۶۸
۲۵ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   بلغارستان ۱۵−۷ ۱۵−۶ ۷−۱۵ ۱۵−۸ ۵۲–۳۶
۲۵ سپتامبر چین   ۳–۱   برزیل ۱۵−۱۰ ۱۵−۱۳ ۱۵−۱۷ ۱۵−۱۳ ۶۰–۵۳
۲۵ سپتامبر ایتالیا   ۳–۱   آلمان شرقی ۱۵−۸ ۱۵−۷ ۱۵−۱۷ ۱۵−۵ ۶۰–۳۷
۲۶ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۱   چین ۱۵−۸ ۱۵−۷ ۹−۱۵ ۱۵−۶ ۵۴–۳۶
۲۶ سپتامبر برزیل   ۳–۲   آلمان شرقی ۱۱−۱۵ ۱۵−۱۰ ۱۵−۱۱ ۸−۱۵ ۱۵−۴ ۶۴−۵۵
۲۶ سپتامبر ایتالیا   ۳–۰   بلغارستان ۱۵−۹ ۱۵−۶ ۱۷−۱۵ ۴۷–۳۰
۲۷ سپتامبر چین   ۳–۰   آلمان شرقی ۱۵−۵ ۱۵−۳ ۱۵−۱۱ ۴۵–۱۹
۲۷ سپتامبر برزیل   ۳–۰   بلغارستان ۱۵−۳ ۱۵−۷ ۱۵−۷ ۴۵–۱۷
۲۷ سپتامبر اتحاد جماهیر شوروی   ۳–۰   ایتالیا ۱۵−۱۱ ۱۵−۶ ۱۵−۳ ۴۵–۲۰

گروه Hویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۱۰ ۵ ۰ ۱۵ ۵ ۳٫۰۰۰ ۲۸۳ ۲۱۳ ۱٫۳۲۹
۲   کره جنوبی ۸ ۳ ۲ ۱۲ ۹ ۱٫۳۳۳ ۲۶۶ ۲۴۹ ۱٫۰۶۸
۳   لهستان ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۹ ۱٫۱۱۱ ۲۲۹ ۲۲۱ ۱٫۰۳۶
۴   چکسلواکی ۷ ۲ ۳ ۱۱ ۹ ۱٫۲۲۲ ۲۴۱ ۲۲۷ ۱٫۰۶۲
۵   ژاپن ۷ ۲ ۳ ۹ ۱۰ ۰٫۹۰۰ ۲۴۰ ۲۲۲ ۱٫۰۸۱
۶   مکزیک ۵ ۰ ۵ ۰ ۱۵ ۰٫۰۰۰ ۹۸ ۲۲۵ ۰٫۴۳۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر کره جنوبی   ۳–۰   مکزیک ۱۵−۸ ۱۵−۷ ۱۵−۷ ۴۵–۲۲
۲۴ سپتامبر کوبا   ۳–۲   چکسلواکی ۱۵−۸ ۷−۱۵ ۱۵−۳ ۱۳−۱۵ ۱۵−۱۰ ۶۵−۵۱
۲۴ سپتامبر لهستان   ۳–۲   ژاپن ۱۳−۱۵ ۱۵−۱۲ ۵−۱۵ ۱۵−۱۰ ۱۵−۹ ۶۳−۶۱
۲۵ سپتامبر لهستان   ۳–۱   چکسلواکی ۱۵−۹ ۳−۱۵ ۱۵−۱۰ ۱۵−۱۰ ۴۸–۴۴
۲۵ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   مکزیک ۱۵−۶ ۱۵−۳ ۱۵−۱۲ ۴۵–۲۱
۲۵ سپتامبر کوبا   ۳–۲   کره جنوبی ۱۷−۱۵ ۱۲−۱۵ ۱۵−۱۳ ۱۲−۱۵ ۱۵−۷ ۷۱−۶۵
۲۶ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   ژاپن ۱۵−۹ ۱۵−۶ ۱۷−۱۵ ۴۷–۳۰
۲۶ سپتامبر کوبا   ۳–۰   مکزیک ۱۵−۹ ۱۵−۲ ۱۵−۱۱ ۴۵–۲۲
۲۶ سپتامبر کره جنوبی   ۳–۱   لهستان ۱۵−۷ ۱۱−۱۵ ۱۶−۱۴ ۱۵−۱۰ ۵۷–۴۶
۲۷ سپتامبر چکسلواکی   ۳–۰   مکزیک ۱۵−۴ ۱۵−۱۳ ۱۵−۲ ۴۵–۱۹
۲۷ سپتامبر کوبا   ۳–۰   لهستان ۱۵−۸ ۱۵−۱۰ ۱۵−۹ ۴۵–۲۷
۲۷ سپتامبر ژاپن   ۳–۱   کره جنوبی ۱۵−۴ ۱۵−۹ ۱۱−۱۵ ۱۵−۶ ۵۶–۳۴

دور نهاییویرایش

رده‌بندی نهم تا دوازدهمویرایش

  مکان نهم تا دوازدهم مکان نهم
۳۰ سپتامبر
   بلغارستان  ۳  
   مکزیک  ۲  
 
۱ اکتبر
       بلغارستان  ۱
     آلمان شرقی  ۳
مکان یازدهم
۳۰ سپتامبر ۱ اکتبر
   ژاپن  ۱    مکزیک  ۱
   آلمان شرقی  ۳      ژاپن  ۳

رده‌بندی پنجم تا هشتمویرایش

  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۳۰ سپتامبر
   چین  ۱  
   چکسلواکی  ۳  
 
۱ اکتبر
       چکسلواکی  ۳
     برزیل  ۲
مکان هفتم
۳۰ سپتامبر ۱ اکتبر
   لهستان  ۰    چین  ۳
   برزیل  ۳      لهستان  ۲

چهار تیم نهاییویرایش

  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۳۰ سپتامبر
   کوبا  ۱  
   ایتالیا  ۳  
 
۱ اکتبر
       ایتالیا  ۰
     اتحاد جماهیر شوروی  ۳
مکان سوم
۳۰ سپتامبر ۱ اکتبر
   اتحاد جماهیر شوروی  ۳    کوبا  ۳
   کره جنوبی  ۰      کره جنوبی  ۱

رده‌بندی نهاییویرایش

پیوند به بیرونویرایش