باز کردن منو اصلی
نمودار وام‌واژه‌ها در زبان ترکی استانبولی

در حدود ۱۳۷۴ وام‌واژه پارسی در زبان ترکی استانبولی وجود دارد که البته تعداد این وام‌واژه‌ها در زبان ترکی عثمانی بیشتر از تعداد کنونی بوده‌است که پس از سیاست‌های زبانی آتاتورک که از سال ۱۹۲۳ آغاز شد، تعداد قابل توجهی از وام‌واژه‌های پارسی با معادل‌های ترکی جایگزین شده‌اند. بسیاری از این وام‌واژه‌ها در سایر زبان‌های ترکی از جمله آذربایجانی، ازبکی، ترکمنی و قزاقی نیز رایج هستند.

اسم‌های عامویرایش

محتویات

آویرایش

 • آبدست (Abdest)
 • آبدست خانه(abdesthane)
 • آتش (تب) (ateş)
 • آتش باز(ateşbaz)
 • آخشام/ آکشام (شب/ شام)(akşam)[۱]
 • آزاد (Azat)[۲]
 • آسایش(asayiş)
 • آستر (Astar)[۳]
 • آسوده (asude)[۴]
 • استاد (üstad)[۵]
 • آشنا (Aşina)[۶]
 • آشفته (Aşifte)
 • آفتاب (Afitap)
 • ادعانامه (iddianame)
 • اجزاخانه(eczane) [۷]
 • آلوچه (Alıç)[۸]
 • آونگ (Hevenk)[۹]
 • آویزه(avize)[۱۰]
 • آینه (Ayna)[۱۱]
 • ابریشم (İbrişim)[۱۲]
 • ارابه
 • ارغوان (erguvan)[۱۳]
 • اره (دست‌اره: Testere)
 • ازبر(ezber)[۱۴]
 • اژدر (در ترکی ازبکی)
 • اژدها/ اژدرها (Ejderha)
 • استوانه (üstüvane)
 • افسانه[۱۵]
 • افسون (Efsun)
 • الماس (Elmas)
 • امرود (گلابی)[۱۶]
 • امرودیه(armudiye)
 • امید[۱۷]
 • اندبند (entbent) [۱۸]
 • انار[۱۹]
 • انبار (Ambar)
 • انجام (Encam)[۲۰]
 • انجیر[۲۱]
 • اندازه[۲۲]
 • اندیشه (Endişe)
 • آهسته (Aheste)
 • آهنگ(Ahenk)
 • آهنگین (ahenkli)
 • ایواه/ای وای(Eyvah)[۲۳]

بویرایش

 • بادآور/ بادآورده (Bedava)[۲۴]
 • بادام[۲۵]
 • بادجاه (baca/ پاجا)[۲۶]
 • بادنجان[۲۷]
 • بازار (Pazar)
 • بازرگان(bezirgân)
 • بازو (Bazu)
 • باغ
 • باغچه (Bahçe)
 • باغچه‌بان (Bahçıvan)
 • باج (Baç)
 • بایرام[۲۸]
 • بریان[۲۹]
 • برزخ(Berzah)[۳۰]
 • برطرف(bertaraf)
 • بزستان/ بزّازستان (Bedesten)
 • بدبخت(bedbaht)
 • بدرنگ(bedrenk)
 • بجای(becayiş)[۳۱]
 • بخصوص(Bahusus)[۳۲]
 • بخشش (Bahşiş)
 • بندگشا (Menteşe),[۳۳] لولا، مفصل
 • بنفشه (Menekşe)[۳۴]
 • بهار (Bahar)
 • بهانه (bahane)[۳۵]
 • بهره[۳۶]
 • به همه حال(Behemehal)[۳۷]
 • بیابان(yaban)
 • بیتاب[۳۸]
 • بیکار(bekar): به معنی مجرد
 • بی‌کس[۳۹]
 • بیگانه[۴۰]
 • بی‌قرار(bikarar)
 • بیمارخانه[۲۹]
 • بی نماز(beynamaz)

پویرایش

 • پاپوش(Pabuç)
 • پاسبان(Pazvant)[۴۱]
 • پاچه(Bacak)[۴۲]
 • پارا(para)[۴۳]
 • پارسنگ(Pelesenk)[۴۴]
 • پادزهر (Panzehir)[۴۵]
 • پاییز
 • پاینده(payanda به معنی نگه دارنده و ایستا)
 • پخته (Pıhtı)
 • پست (پایین)(Pes)[۴۶]
 • پست پایه(Pespaye)
 • پستانکارانی(Pestenkerani)[۴۷]
 • پشیمان(pişman)
 • پشمینه(pişmaniye)
 • پراکنده(perakende)
 • پرگار(pergel)
 • پرچین(Perçin)
 • پرداخت (Perdah)
 • پریشان(Perişan)
 • پژمرده (pejmürde)
 • پنجه(Pençe)[۴۸]
 • پنج شنبه[۴۹]
 • پمبک(Pamuk)
 • پنهان (Pinhan)[۵۰]
 • پنیر[۵۱]
 • پوته(Pota)
 • پول(pul)[۵۲]
 • پهلوان(Pehlivan)[۵۳]
 • پیش کش (Peşkeş)[۵۴]
 • پیشین(Peşin)
 • پیشرو(Peşrev)
 • پیغمبر(Peygamber)

تویرایش

 • تابک (Tabak)
 • تاج (Taç)
 • تارومار(tarumar)
 • تباشیر(Tebeşir)
 • تبر(teber)
 • تخت روال - الاکلنگ (tahterevalli)
 • ترازو(Terazi)
 • تراش(Tıraş)
 • تریت/ترید/تلیت(Tirit)[۵۵]
 • ترب/تربچه[۵۶]
 • ترشی(در ترکی آذزبایجانی به معنی اسید: Turşu)
 • ترنج(Turunç)
 • ترنجی(Turuncu)
 • تخته(tahta)[۵۷]
 • ترسا(tersa)[۵۸]
 • تفنگ (tüfəng و tüfek)[۵۹]
 • تنکیره/تنگیره(Tencere)[۶۰]
 • تنچه/تمچه(çanta)[۶۱] به معنی توشه دان، کیف
 • توت(dut)
 • تیرکش(tirkeş)
 • تریاکی(tiryaki)

ثویرایش

جویرایش

 • جادو(Cadı)
 • جامه شورخانه(çamaşırhane)
 • جان(Can)
 • جام(Cam): درترکی استانبولی به معنای شیشه
 • جان خراش (canhıraş)
 • جاندار/زنده(Canli)
 • جانور (canavar)
 • جبخانه(cephane)[۶۲]
 • جگر(Ciğer)
 • جوز، گوز(Gowz)، قوز، گردو[۶۳]
 • جوهر/گوهر (Cevher)
 • جهان گیر (Cihangir)
 • جهان‌نما (Cihannüma)
 • جوانمرد(civanmert)
 • جوان(civan)
 • جوانک (civelek)[۶۴]
 • جوجه(cüce)
 • جیوه(Cıva)

چویرایش

 • چالاک(çalak)
 • چارسو(çarşı)
 • چارمیخ(çarmıh)
 • چاره(çare)
 • چادرشب(çarşaf)[۶۵]
 • چانه(Çene)
 • چپ راست (çapraz)
 • چکش (çekiç)[۶۶]
 • چشم بلبل(çeşmibülbül)
 • چشمه(Çeşme)
 • چشیده(çeşit)[۶۷]
 • چلته (چهل تا، تشک) (şilte)[۶۸]
 • چغندر(çükündür)[۶۹]
 • چلنگر(çilingir)
 • چرک آب (çirkef)
 • چرکین (çirkin)
 • چرخ (çark)
 • چنار(Çınar)
 • چنگ، چنگال(çengel) (çəngəl)[۷۰]
 • چنگی(çengi)[۷۱]
 • چنبر/چپر(çeper)[۷۲]
 • چندگانه(çingene)
 • چوب(cop): به معنی باتوم
 • چوپان(çoban)
 • چوگان(çevgan)[۷۳]
 • چهره(çehre)
 • چهارشنبه[۷۴]

حویرایش

خویرایش

 • خانقاه (در ترکی آذربایجانی Xanəgah)
 • خاندان(hanedan)
 • خانه بر دوش (hane berdûş)
 • خاویار(Havyar)
 • خام (ham)[۷۶]
 • خسته - در ترکی استانبولی و آذربایجانی به معنی اصلی آن در فارسی یعنی مجروح و بیمار است.
 • خسته خانه[۷۷]
 • خداوندگار(hünkâr)[۷۸]
 • خرپشته(harpuşta)
 • خروس(Horoz)[۷۹]
 • خرما(Hurma)[۸۰]
 • خربوزه[۸۱]
 • خرده(Hırdavat)[۸۲]
 • خفتن(در ترکیب نماز خفتن: Xüftən namazi رایج در ترکی آذربایجانی)
 • خنج آخنج(Hıncahınç)[۸۳]
 • خواننده(Hanende)
 • خوش(Hoş)
 • خوش باش(hoşbeş)
 • خوش مرم(Hoşmerim)
 • خولیا/مالیخولیا(Hülya)
 • خون‌خوار (Hunhar)
 • خیار(hiyar)
 • خیز (به معنی سرعت Hiz)[۸۴]

دویرایش

 • داستان(Destan)
 • دار (Darağacı)[۸۵]
 • دارفلفل(darülfülfül)
 • داماد (Damat)[۸۶]
 • دانه(tane)[۸۷]
 • دانا(Akıldane)[۸۸]
 • دارچین(Tarçın)
 • درد(dert)[۸۹]
 • دره (آذربایجانی: dərə)
 • درز (derz)[۹۰]
 • در عهده(Deruhte)
 • درحال(Derhal)[۹۱]
 • درمان(Derman)
 • درگاه(Dergâh)
 • درویش (Derviş)[۹۲]
 • دردست(Derdest)
 • دستی(testi)[۹۳]
 • دست اره(Testere) به معنی اره
 • دستار(destar)
 • دستک (Destek)
 • دستور(Destur)
 • دشمن[۹۴]
 • دلخون(Dilhun)
 • دعاخوان(Duahan)[۹۵]
 • دوست[۹۶]
 • دولاب(dolap)[۹۷]
 • دیندار
 • دین
 • دیوار، دووار در ترکی استانبولی (duvar)
 • دهلیز (Dehliz)
 • دیباچه(Dibace)

ذویرایش

رویرایش

زویرایش

ژویرایش

سویرایش

 • ساختگی‌/قلابی (Sahte)
 • سبد[۱۱۴]
 • سبزه(Sebze)
 • سپاهی (Sipahi)
 • سفارش/سپارش (Sipariş)
 • سلاخ خانه (Salhane)
 • سرا، سرای و به ترکی سارای(Saray)[۱۱۵]
 • سرکش(serkeş)
 • سرسام(sersem)
 • سرسفیل(sersefil)
 • مست (سرخوش)(Sarhoş)
 • سرگذشت(Sergüzeşt)
 • سرمایه (Sermaye)[۱۱۶]
 • سوسن(Süsen)[۱۱۷]
 • ستون (Sütun)[۱۱۸]
 • سه‌پایه(Sehpa)
 • سیاه (Siyah)
 • سیاهی (Siyahi) به معنی سیاهپوست
 • سیمرغ(simurg)[۱۱۹]
 • سیمرغ(Zümrüdü Anka)
 • سیروسفر(seyrüsefer)[۱۲۰]<>https://www.etimolojiturkce.com/kelime/vecibe</ref>

شویرایش

 • شاه (şah)
 • شاه تره(şahtere)
 • شاهزاده (ترکی آذربایجانی: Şahzadə، ترکی استانبولی: Şehzade)
 • شاه ماران (şahmaran)
 • شاهین(şahin)[۱۲۱]
 • شاهنشاه(şehinşah)
 • شبنم(şebnem)
 • شب بوی(şebboy)
 • شب/شام(akşam)[۱]
 • شکرپاره(şekerpare)
 • شکررنگ(şekerrenk)
 • شفتالو[۱۲۲]
 • شغال(çakal)[۱۲۳]
 • شکنجه (İşkence)[۱۲۴]
 • شکم پرور(şikemperver)
 • شش خانه (şeşhane)
 • شنبه (şənbə)
 • شیشه(Şüşə درترکی آذربایجانی و Shisha در ازبکی)
 • شیرپنجه(şirpençe)
 • شهر(şehir)[۱۲۵]
 • شوربا[۱۲۶]
 • شورک(çorak): شوره زار

صویرایش

ضویرایش

طویرایش

ظویرایش

عویرایش

غویرایش

فویرایش

 • فسون (Füsun)
 • فرشته(Feriştah)
 • فداکار(Fedakar)
 • فرسنگ/فرسخ(Fersah , Fərsəx)
 • فریاد (feryat)
 • فنجان(Fincan)[۱۳۱]
 • فوطه (Futa)[۱۳۲]
 • فهرست(Fihrist)[۱۳۳]
 • فیروزه[۱۳۴]

قویرایش

 • قاطر(Katır)[۱۳۵]
 • قارپوز(Karpuz)
 • قرارگاه(Karargâh)
 • قرمز[۱۳۶]
 • قپان(Kapan)[۱۳۷]
 • قهرمان
 • قالی (Halı)

کویرایش

 • کارگاه(Gergef)[۱۳۸]
 • کارخانه(Kerhane)
 • کاروان(Kervan)[۱۳۹]
 • کاشانه(Kâşane)
 • کاکل(Kâkül)
 • کاغذ(Kâğıt)[۱۴۰]
 • کانجیک/قانجوخ (فارسی میانه kanīçag)(Kancık)[۱۴۱]
 • کتابخانه(Kütüphane)
 • کتیرا(Kitre)
 • کچل(keçəl) رایج در ترکی آذربایجانی
 • کشک(keş)[۱۴۲]
 • کشکول(keşkül)
 • کشمکش(keşmekeş)
 • کشیده(keşide)
 • کردگدن(Gergedan)
 • کل(Kel)
 • کلبچه(Kelepçe)
 • کلچه/گلیچه(Külçe)[۱۴۳]
 • کلبه(kulübe)
 • کلید(Kilit)[۱۴۴][۱۴۵]
 • کرفس(Kereviz)
 • کفچه(Kepçe)[۱۴۶]
 • Karnabahar[۱۴۷]
 • کمان(Keman)
 • کمانکش(kemankeş)
 • کمانچه(Kemençe)
 • کمند(kement)[۱۴۸]
 • کنار (در eşkenar)
 • کنت (به معنی شهر، از سغدی)[۱۴۹]
 • کنجد (درترکی آذربایجانی)
 • کوفته(Köfte)
 • کور (Kör)
 • کوشک(Köşk)، راه یافته به انگلیسی: کیوسک
 • کهربا(Kehribar)
 • کهنه(Köhne)

گویرایش

 • گاومیش(camiz)[۱۵۰]
 • گپ زن (Geveze)[۱۵۱]
 • گستاخ (Küstah)
 • گذرگاه(Güzergâh)
 • گردکان، گیردکان. رایج در ترکی آذربایجانی و به معنی گردو است.
 • گروه (güruh)
 • گل[۱۵۲]
 • گل ماهی (در ازبکی Gulmoyi)
 • گلاب[۱۵۳]
 • گلابدان
 • گلیم/کلیم(Kilim)
 • گمراه(gümrah)
 • گناه[۱۵۴]
 • گنبد
 • گوناگون(Gûnagûn)[۱۵۵]
 • گوگرد(kükürt)[۱۵۶]
 • گوله(Gülle)[۱۵۷]
 • گوشه(Köşe)

لویرایش

 • لک لک(Leylek)
 • لوند(Levent)[۱۵۸]
 • لوله(Lüle)

مویرایش

 • ماله(Mala)
 • مانند(Menent)[۱۵۹]
 • مرد، مرت (Mert)[۱۶۰]
 • مژده(Müjde, Muştu)، در ترکی آذربایجانی هم واژه مشتلق از «مژده» فارسی + پسوند «لق» ترکی ساخته شده‌است.
 • مشته (muşta به معنی پنجه بکس)
 • مشکل پسند(Müşkülpesent)
 • مرجمک (عدس)[۱۶۱]
 • مرهم (merhem)[۱۶۲]
 • می[۱۶۳]
 • میرآخور(imrahor)[۱۶۴]
 • میخانه
 • میخ(mih)[۱۶۵]
 • مس(mis)
 • موز (muz)[۱۶۶]
 • میوه (meyve)
 • میدان[۱۶۷]
 • مهتر (Mehter)
 • مهر(mühür)
 • مهره(mühre)
 • مهماندار(Mihmandar)[۱۶۸]
 • مزه(Meze)

نویرایش

 • نابود(nabüd)[۱۶۹]
 • نارین(Narin)
 • ناحق(nahak)
 • ناچار(naçar)[۱۷۰]
 • ناچخ(nacak)[۱۷۱][۱۷۲]
 • ناچیز(naçiz)[۱۷۳]
 • ناخوش(nahoş)
 • نام(nom)[۱۷۴] رایج در ترکی ازبکی
 • نامتناهی(Namütenahi)[۱۷۵]
 • نامحرم(namahrem)
 • نامرد(namert)
 • نامزد(namzet)
 • نردبان(Merdiven)[۱۷۶]
 • نعلچه (Nalça)[۱۷۷]
 • نماز(namaz)
 • نگار (Nigâr)
 • نشادر(Nişadır)
 • نشانه(Nişane)
 • نخود (در در ترکی آذربایجانی)(noxud)
 • نوروز[۱۷۸]
 • نوظهور(Nevzuhur)
 • نهالی[۱۷۹][۱۸۰]
 • نهان (Nihan)[۱۸۱]
 • نیمتنه(Mintan)[۱۸۲]

وویرایش

 • هنر(hüner)

هویرایش

 • هاله(Hale)[۱۸۳]
 • هزارفن (Hezarfen)
 • همشیره(Hemşire)[۱۸۴]
 • همفکر(hemfikir)[۱۸۵]
 • هم حال(hemhal)[۱۸۶]
 • همشهر(hemşehri)
 • هندسه(Hendese)
 • هند(Hint)[۱۸۷]
 • هفته (hafta)[۱۸۸] رایج در همه زبان‌های ترکی (آذربایجانی، ازبکی، قزاقی و ترکمنی)[۱۸۹]
 • هویج(Havuç)
 • هیکل تراش (Heykeltraş)
 • هیرواتستان/هیروات/کرواسی(Hırvatistan)

یویرایش

 • یادگار (Yadigâr)
 • یخنی (Yahni)[۱۹۰]
 • یا خود (yahut/yaxud)
 • یکشنبه(Yakshanba)[۱۹۱] رایج در ترکی ازبکی
 • یکپاره (yekpare)

ضمایرویرایش

 • من (در ترکی آذربایجانی)

حروف ربطویرایش

قیدهاویرایش

پیشوندهاویرایش

پسوندهاویرایش

 • چه (ça)
 • باز
 • دان
 • ی (در واژگانی مانند Turuncu به معنی ترنجی/ به رنگ ترنج)
 • کار
 • پرست
 • ستان
 • خانه- در واژگان بسیاری استفاده شده‌است (eczane,çamaşırhane,bimarhane,şeşhane,...)

نام‌هاویرایش

محتویات

آویرایش

 • Asuman - آسمان
 • Arzu - آرزو
 • Agah - آگاه
 • Arash - آرش
 • Avi - آبی
 • Aşina - آشنا
 • Ahu - آهو
 • Ahter - اختر
 • Afitab - آفتاب
 • Azad , Azat - آزاد
 • Ateş , Ates - آتش
 • Ejder - اژدر
 • Efruz - افروز
 • Ercüment - ارجمند
 • Elmas - الماس (پهلوی almas)
 • Ümit - امید - م / Umut - امید

بویرایش

 • Bihter - بهتر
 • Berna - برنا
 • Bahtiyar - بختیار
 • Berfu - برف
 • Beha - بها
 • Bülent - بلند
 • Behram - بهرام
 • Babür - ببر
 • Bahar - بهار
 • Banu - بانو
 • Baran - باران

پویرایش

 • Polat - پولاد
 • Pervin - پروین
 • Pertev - پرتو
 • Pakize - پاکیزه
 • Pehlivan - پهلوان
 • Piruz - پیروز
 • Peri - پری
 • Perran - پران (پریدن)

تویرایش

 • Taze - تازه

ثویرایش

جویرایش

 • Cihan - جهان
 • Can - جان
 • Cihangir - جهانگیر
 • Cenk - جنگ
 • Civan - جوان
 • Cavit - جاوید
 • Cem - جَم
 • Cavidan - جاویدان
 • Canan - جانان

چویرایش

 • Çinar - چنار
 • Çimen - چمن
 • Çeşman - چشمان

حویرایش

خویرایش

 • Hazan - خزان
 • Hurşit - خورشید
 • Hürmüz - هرمز
 • Hüsrev - خسرو
 • Hürrem - خرم

دویرایش

 • دل‌آرا(Dilara)
 • Didem - دیده
 • Derya - دریا
 • Dilaver - دلاور
 • Dilşad - دلشاد
 • Dilruba - دل‌ربا
 • Dürdane - دردانه
 • Derviş - درویش (اوستایی / driwi پهلوی driyush)
 • Deryace - دریاچه
 • Dibace - دیباچه
 • Didar - دیدار
 • Dildade - دل داده
 • Duhter - دختر
 • Dervışe - درویشه
 • Destan - دستان یا داستان
 • Deste - دسته

ذویرایش

رویرایش

 • Rengin - رنگین
 • Rüstem - رستم
 • Rüşen - روشن
 • Rahşan - رخشان
 • Ruhsar - رخسار

زویرایش

 • Zerdali - زردآلو
 • Zerrin - زرین

ژویرایش

 • Jülide - ژولیده
 • Jale - ژاله

سویرایش

 • Suzan - سوزان
 • Simten - سیمتن
 • Serap - سراب
 • Serdar - سردار
 • Sim - سیم (نقره)
 • Serbülent - سربلند

شویرایش

 • Şahin - شاهین
 • Şehzade - شهزاده
 • Şirin - شیرین
 • Şebnem - شبنم
 • Şadan - شادان
 • Şehrazad - شهرزاد
 • Şahnaz , Şehnaz - شهناز
 • Şehsuvar - شهسوار
 • Şadi - شادی

صویرایش

ضویرایش

طویرایش

ظویرایش

عویرایش

غویرایش

 • Gonca - غنچه

فویرایش

 • فیروزه (Firuze)
 • Feridun - فریدون
 • Fusun - فسون
 • Ferhat - فرهاد
 • Ferzane - فرزانه
 • Füruzan - فروزان
 • Firdevs - فردوس
 • Ferda - فردا (آینده)

قویرایش

 • Kahraman - قهرمان، کهرمان

کویرایش

 • کاکل(Kâkül)
 • Kamuran , kamran - کامران - م، ز
 • Kent - کند (شهر)
 • Kardide - کاردیده

گویرایش

 • Güzide - گزیده
 • Gülriz - گلریز
 • Gülgün - گولگون
 • Güldem - گلدم
 • Güldeste - گلدسته
 • Gülçin - گلچین
 • Güher - گوهر
 • Gülfem - گل فام
 • Gülten - گل تن
 • Gülşen - گلشن
 • Gülizar - گلزار
 • Gül - گل
 • Gülnaz - گلناز
 • Gülistan - گلستان
 • Gülbahar - گلبهار
 • Güzin - گزین
 • Gülberk - گلبرگ

لویرایش

 • Lale - لاله
 • Lalegün - لاله گون

مویرایش

 • Mehtap - مهتاب
 • Mehpare - مهپاره
 • Mine - مینا
 • Mihriban - مهربان
 • Mehveç - مهوش
 • Mehr - مهر (خورشید)
 • Müjde - مژده
 • Mestan - مستا
 • Müjdat - مژده
 • Mert - مرد

نویرایش

 • Nihan - نهان[۱۸۱]
 • Nigar - نگار
 • Nermin - نرمین
 • Nevin - نوین
 • Nevcivan - نوجوان
 • Nazan - نازان
 • Nadide - نادیده
 • Naz - ناز
 • Nilüfer - نیلوفر
 • Nihal - نهال
 • Neriman - نریمان
 • Nergis - نرگس (پهلوی narkis)

وویرایش

هویرایش

 • Hüner - هنر

یویرایش

 • Yekta - یکتا
 • Yaren - یار

وام‌واژه‌های دیگر زبانهای ایرانی در ترکیویرایش

 • اوچماق (از سغدی) (Uçmak)[۲۰۶]
 • خاتون(Kadın/Hatun)(از سغدی)[۲۰۷][۲۰۸]
 • قادین (در ترکی آرانی)(Kadın/Hatun)(از سغدی)[۲۰۷]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ http://www.nisanyansozluk.com/?k=akşam&lnk=1
 2. "Azat - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 3. "Astar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 4. "Asude - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 5. http://www.nisanyansozluk.com/?k=üstad&lnk=1
 6. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/aşina
 7. "Eczane - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 8. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/alıç
 9. "Hevenk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 10. "Avize - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 11. "Ayna - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 12. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/ibrişim
 13. "Erguvan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 14. "Ezber - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 15. "Efsane - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 16. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/armut
 17. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/ümit
 18. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/entbent
 19. "Nar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 20. "Encam - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 21. "İncir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 22. "Endaze - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 23. "Eyvah - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 24. "Bedava - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 25. "Badem - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 26. "Baca - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 27. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/patlıcan
 28. "Bayram - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ "Bimarhane - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 30. "Berzah - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 31. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/becayiş
 32. "Bahusus - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 33. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/menteşe
 34. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/menekşe
 35. "Bahane - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 36. "Behre - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 37. "Behemehal - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 38. "Bitap - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 39. "Bikes - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 40. "Biryan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 41. "Pazvant - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 42. "Bacak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 43. "Para - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 44. "Pelesenk - Yan Anlam - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 45. "Panzehir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 46. "Pes - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 47. "Pestenkerani - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 48. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/pençe
 49. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/perşembe
 50. "Pinhan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 51. "Peynir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 52. "Pul - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 53. "Pehlivan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 54. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/peşkeş
 55. "Tirit - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 56. "Turp - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 57. "Tahta - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 58. "Tersa - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 59. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/tüfek
 60. "Tencere - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 61. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çanta
 62. "Cephane - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 63. "Ceviz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 64. "Civelek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 65. http://www.nisanyansozluk.com/?k=çarşaf&lnk=1
 66. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çekiç
 67. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çeşit
 68. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/şilte
 69. http://www.etimolojiturkce.com/arama/چغندر
 70. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/çengel
 71. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çengi
 72. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çeper
 73. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çevgan
 74. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çarşamba
 75. ۷۵٫۰ ۷۵٫۱ ۷۵٫۲ حرف ربط و فارسی، ترکیب فارسی
 76. "Ham - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 77. "Hasta - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 78. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/hünkâr
 79. "Horoz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 80. "Hurma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 81. "Karpuz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 82. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/hırdavat
 83. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/hıncahınç
 84. http://www.etimolojiturkce.com//kelime/hız
 85. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/darağacı
 86. "Damat - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 87. "Tane - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 88. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/akıldane
 89. "Dert - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 90. "Derz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 91. "Derhal - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 92. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/derviş
 93. "Testi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 94. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/düşman
 95. "Duahan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 96. "Dost - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 97. "Dolap - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 98. "Rahvan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 99. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/rüzgâr
 100. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/erişte
 101. "Revani - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 102. "Renk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 103. "Reva - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 104. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/zülüf
 105. "Zaman - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 106. "Safran - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 107. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/zampara
 108. "Zincir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 109. "Zembil - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 110. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/zülbiye
 111. "Ziyan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 112. "Zibidi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 113. "Zımba - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 114. "Sepet - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 115. "Saray - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 116. "Sermaye - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 117. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/süsen
 118. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/sütun
 119. "Simurg - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 120. حرف ربط و فارسی است، ترکیب فارسی
 121. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/şahin
 122. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/şeftali
 123. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çakal
 124. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/işkence
 125. "şehir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 126. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çorba
 127. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/darphane
 128. "Alinazik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 129. "Gonca - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 130. "Gulyabani - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 131. "Fincan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 132. "Futa - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 133. "Fihrist - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 134. "Firuze - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 135. "Katır - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 136. "kirmiz". Nişanyan Sözlük. Retrieved 21 November 2018.
 137. "Kapan - Yan Anlam - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 138. "Gergef - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 139. "Kervan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 140. "Kâğıt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 141. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/kancık
 142. "imla". Nişanyan Sözlük. Retrieved 21 November 2018.
 143. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/külçe
 144. اصالتاً یونانی است، اما از فارسی به ترکی راه یافته
 145. "Kilit - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 146. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/kepçe
 147. "Karnabahar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 148. "Kement - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 149. "Kent - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 150. "Camız - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 151. "Geveze - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 152. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/gül
 153. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/güllabi
 154. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/günah
 155. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/gûnagûn
 156. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/kükürt
 157. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/gülle
 158. "Levent - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 159. Menent
 160. «Mert - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni». www.etimolojiturkce.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۱-۱۱.
 161. "Mercimek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 162. "Merhem - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 163. "Mey - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 164. "İmrahor - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 165. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/mıh
 166. "Muz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 167. "Meydan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 168. "Mihmandar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 169. http://www.nisanyansozluk.com/?k=nabüd&lnk=1
 170. http://www.nisanyansozluk.com/?k=naçar&lnk=1
 171. ویکی, پارسی. "معنی ناچخ - لغت نامه دهخدا". parsi.wiki. Retrieved 21 November 2018.
 172. "nacak". Nişanyan Sözlük. Retrieved 21 November 2018.
 173. http://www.nisanyansozluk.com/?k=naçiz&lnk=1
 174. "Nom". 27 April 2013. Retrieved 21 November 2018 – via Wikipedia.
 175. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/namütenahi
 176. "Merdiven - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 177. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/nalça
 178. "Nevruz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 179. "Nihale - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 180. ویکی, پارسی. "معنی نهالی - لغت نامه دهخدا". parsi.wiki. Retrieved 21 November 2018.
 181. ۱۸۱٫۰ ۱۸۱٫۱ "Nihan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 182. "Mintan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 183. "Hale - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 184. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/hemşire
 185. "hemfikir". Nişanyan Sözlük. Retrieved 21 November 2018.
 186. "hemhal". Nişanyan Sözlük. Retrieved 21 November 2018.
 187. "Hint - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 188. "Hafta - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 189. "week - Wiktionary". en.wiktionary.org. Retrieved 21 November 2018.
 190. "Yahni - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 191. "Yakshanba". 11 August 2018. Retrieved 21 November 2018 – via Wikipedia.
 192. "Ve - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 193. "Ya - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 194. "Veya - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 195. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/eğer
 196. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام ReferenceB وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 197. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/meğer
 198. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/çünkü
 199. "Belki - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 200. "Ki - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 201. "Hem - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 202. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/hiç
 203. "Her - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 204. "hem". Nişanyan Sözlük. Retrieved 21 November 2018.
 205. "na". Nişanyan Sözlük. Retrieved 21 November 2018.
 206. http://www.etimolojiturkce.com/kelime/uçmak
 207. ۲۰۷٫۰ ۲۰۷٫۱ "Hatun - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni". www.etimolojiturkce.com. Retrieved 21 November 2018.
 208. "hatun". Nişanyan Sözlük. Retrieved 21 November 2018.