وَجَب (فارسی افغانستان: بِلِستیکای طول و برابر با عرض دست بازشدهٔ انسان است. هر وجب ۲۰ سانتیمتر است. فاصله بین نوک انگشت شست و نوک انگشت کوچک(کلیک) در حالت باز بودن کف دست.

منابع ویرایش