ویبریو پاراهمولیتیکوس

گونه‌ای از ویبریو

ویبریو پاراهمولیتیکوس (V. parahaemolyticus) یک گونه باکتری از جنس ویبریو و از خانواده ویبریوناسه است. ویبریو‌ها باکتری‌های گرم منفی و دارای مژک هستند. معمولاً در آب دریاها و آب شیرین یافت می‌شود.

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ویبریو پاراهمولیتیکوس

ویبریو پاراهمولیتیکوس یک ویبریو بیماریزا است و همانند ویبریو کلرا باعث ایجاد اسهال می‌شوند، ولی ساز و کار بروز اسهال در هر دو یکسان نیست. به طوری که ویبریو پاراهمولیتیکوس، پس از تهاجم به کولون، باعث ایجاد بیماری می‌شود و حال آنکه، ویبریو کلرا بدون تهاجم به رودهٔ باریک و تنها با تولید سم (آنتروتوکسین)، موجب بروز اسهال می‌گردد. یک باکتری گرم منفی با شکل خمیده شکل، شکل گرفته در آب شور، [1] saltwater است که هنگام مصرف خوراکی باعث بیماری گوارشی در انسان می شود. [1] V. parahaemolyticus اکسیداز مثبت است، فاقد هوازگی است و اسپور را تشکیل نمی دهد. مانند سایر اعضای جنس ویبریو، این گونه متحرک است و دارای یک پروانه ی تک قطبی است. [2]

جستارهای وابستهویرایش

ویبریو

منابعویرایش

  • میکروب‌های بیماری‌زا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت‌های غذایی، دکتر ودود رضویلر، انتشارات دانشگاه تهران.
  • باکتری‌شناسی عمومی، دکتر حس تاج‌بخش، انتشارات دانشگاه تهران.