تفاوت میان نسخه‌های «رادها سوامی»

جز
 
بابا جایمال سینگ سات سانگش را بر سواحل رودخانه بیاس در [[پنجاب]] تاسیس کرد. و امروز این سات سانگ معروفترین رادها سوامی سات سانگ در سراسر جهان است. در حقیقت تعداد شاگردانش بیش از شاگردان بقیه سات سانگ ها در کنار هم است.
سات سانگ مرکزی در دیال باغ، شهر آگرا همچنین محل یک [[دانشگاه خصوصی،خصوصی]]، موسسه اموزشی دیال باغ دانشگاهی(۱۹۸۱) شناخته می شود که بخاطر آموزش علوم، مهندسی، تکنولوژی، [[علوم انسانی]] و الهیات و غیره با تاثیری از سیستم های علمی شناخته می شود.
 
== مدیتیشن معنوی ==
== رادها سوامی سات سانگ بیاس ==
 
[[هسته مرکزی]] ایده رادهای سوامی سات سانگ بیاس اعتقاد به هدف معنوی زندگی بشری است. تجربه الوهیت خدا که در همه ما ساکن است. از طریق تجربه این مفهوم که حقیقت را از این منظر بشناسیم که تنها یک خدا وجود دارد و همه ما تجلیاتی از عشقش هستیم.
رهبر فعلی رادها سوامی سات سانگ بیاس گروندر سینگ می باشد که همراه با خانواده اش در مرکز اصلی ان در بیاس زندگی می کند.