باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
{{جنبش مشروطه}}
{{دیگر کاربردها|حزب دموکرات}}
'''حزب دموکرات عامیون''' از احزاب سیاسی دوره مشروطهٔ ایران بود که به دست مشروطه‌خواهان تأسیس شد.<ref>{{یادکرد
|کتاب=تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران