باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* [[تصویر یک رویا]] (۱۳۷۷-۱۳۷۵)
* [[روزهای زندگی (مجموعه تلویزیونی)|روزهای زندگی]] (۱۳۷۸-۱۳۷۷)
* [[ذبیح (مجموعه تلویزیونی)|ذبیح]] (١٣٧٩)
* [[تصمیم نهایی]] (۱۳۸۰)