تفاوت میان نسخه‌های «کتاب سیاه کمونیسم»

== محتوا ==
=== شمار تخمینی قربانیان ===
استفان کورتوآ ویراستار کتاب در مقدمه، می‌گوید که «رژیم‌های کمونیستی... جنایات دسته جمعی را بدل به نظام تمام عیار حکومتی تبدیل کردند.»{{Sfn| Werth | Panné | Paczkowski | Bartosek | Margolin | 1999 | p = 2}} Heاو claimsمدعیست thatتعداد aکل deathتلفات toll94 totalsمیلیون 94بوده millionاست.{{Sfn| Werth | Panné | Paczkowski | Bartosek | Margolin | 1999 | p = ۴}}
 
شمار تفکیک شدهٔ تلفات به نوشتهٔ کورتوآ عبارتست از»