باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|reign=?–۱۸۱۶
|coronation=
|predecessor=[[Najafنجفقلی Qoliخان Khan Qara Tatarقراتاتار]]
|successor=محمدخان قرایی تربتی
|spouse=[[نواب خانم قراتاتار]] دختر[[نجفقلی خان قراتاتار]]
|spouse=[[Navab Khanoom Qara Tatar]]
|issue=حسن علی‌خان قرایی تربتی{{سخ}}محمدخان قرایی تربتی{{سخ}}علی‌خان قرایی تربتی{{سخ}}حسینعلی‌خان قرایی تربتی{{سخ}}مهدی‌قلی‌خان قرایی تربتی{{سخ}}محسن‌خان قرایی تربتی{{سخ}}احمدخان قرایی تربتی{{سخ}}یک دختر به ازدواج [[محمدولی‌خانمحمدولی قجرمیرزا|محمدولی‌ میرزا قاجار]]{{سخ}}یکمرضیه دخترخانم قرایی تربتی به ازدواج [[حسن‌علی‌خانحسنعلی قجرمیرزا|حسنعلی‌ میرزا قاجار]]{{سخ}}دو دختر دیگر
|full name=
|royal house=[[قرائی‌ها]]
|father=محمد خووخو
|mother=
|birth_date=۱۷۴۳
۱

ویرایش