تفاوت میان نسخه‌های «علی حجتی کرمانی»

جز
{{منبع بیشتر|تاریخ =۸ ژوئن ۲۰۱۵}}
 
'''حاج شیخ علی حجتی کرمانی''' (زادهٔ ۱۳۱۶ خورشیدی در شهر[[کرمان]] - درگذشته در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹ در مرز [[سوریه]] و [[عراق]]) خطیب، نویسنده، پژوهشگر، نظریه پردازنظریه‌پرداز و روحانی، که از طلاب دروس [[فقه]] و [[اصول]] نزد [[آیت الله خمینی]]، [[سید محمد محقق داماد]]، [[مرتضی حائری یزدی]] و از دانش آموختگان [[فلسفه]] نزد [[محمدحسین طباطبایی]] محسوب می‌شد<ref>امیدی‌امیدی زنده‌زنده و ثمربخش‌،ثمربخش، گفت‌گفت و گو با دکتر محمدرضا شاهرودی استاد دانشکده‌ی‌دانشکدهٔ الهیات‌الهیات و معارف‌معارف اسلامی‌اسلامی دانشگاه‌دانشگاه تهران‌،تهران، اطلاعات‌اطلاعات ضمیمه‌،ضمیمه، خرداد ۲۶/۳/۱۳۷۹، ش‌ش ۲۱۹۳۴</ref> و سوابق طولانی در مبارزه با [[حکومت پهلوی]] داشت.<br />{{سخ}}
 
=== تحصیلات حوزوی ===
وی دربارۀدربارهٔ درس [[سید محمد محقق داماد]] اینگونه اشاره می کندمی‌کند: «آیت‌الله [[سید محمد محقق داماد|داماد]] در مسجد امام درس می‌گفتند و شاگردان خیلی زیادی هم نداشتند. یعنی شاید ده دوازده نفر بیشتر در درس ایشان شرکت نمی‌کردند که البته همه آن ده دوازده نفر، نخبه بودند. بعدها وقتی نوبت امثال ماها رسید و [[خمینی|امام]] را هم تبعید کردند، درس آقای داماد رونق گرفت؛ به طوریکه ایشان دیگر روی منبر تدریس می‌کردند و جمعیت هم زیاد شد. علت آن بود که شاگردان درس‌خوان [[خمینی|امام]] همه به درس آقای داماد منتقل شدند. واقعاواقعاً هم در آن زمان بهتر از آقای [[سید محمد محقق داماد|داماد]] در حوزه نبود. ایشان به جهت دقت نظر و عمقی که در تحلیل مسائل فقهی داشتند، خصوصاخصوصاً آن ابداع احتمالاتی که در روایات می‌کردند، بی‌نظیر بودند. به هر حال شاگردان ایشان همه نخبه بودند که یکی از برجستگان آنها امام [[موسی صدر]] بود. یکی دیگر آیت‌الله [[مکارم شیرازی]] از مراجع کنونی تقلید بود؛ یکی آیت‌الله [[موسوی اردبیلی]] بود؛ یکی آیت‌الله حاج‌آقا [[موسی شبیری زنجانی]] از مراجع تقلید کنونی بود و یکی هم مرحوم شهید [[بهشتی]] بود که ایشان نیز از شاگردان برجسته آن بزرگوار بودند.»<ref>{{یادکرد وب | عنوان=مصاحبه با علی حجتی کرمانی | وب‌گاه=اسناد امام موسی صدر | | | پیوند=http://www.aviny.com/occasion/Sayer/Hezbollah/87/SADR/Ddidgah_Bozorgan/Hojjati.aspx/ | کد زبان=fa |}}‏</ref>
{{سخ}}
<br />
 
=== مبارزات سیاسی ===
سابقه مبارزات علی حجتی کرمانی با حکومت پهلوی به دهۀدههٔ چهل و قبل از آن برمی گردد. او در حمله کماندوها به فیضیه در سال 1342۱۳۴۲ شاهد عینی بوده و می گویدمی‌گوید: «با پايانپایان يافتنیافتن ماجرا از حجره بيرونبیرون آمديمآمدیم. هوا هم تاريكتاریک شده بود. به طبقه اول كهکه رسيديمرسیدیم فهميديمفهمیدیم كهکه آيت‌اللهآیت‌الله گلپايگانيگلپایگانی در يكيیکی از حجرات هستند،‌لذاهستند، لذا به آنجا رفتيم،رفتیم، عمامه آيت‌اللهآیت‌الله گلپايگانيگلپایگانی افتاده و لباس‌هايشلباس‌هایش نيزنیز خاكيخاکی شده بود و حتيحتی داماد ايشانایشان را هم كتكکتک زياديزیادی زده بودند. وقتيوقتی ايناین منظره رقت‌انگيزرقت‌انگیز را ديدم،دیدم، بي‌اختياربی‌اختیار گريهگریه كردمکردم و به دامان ايشانایشان افتادم كهکه ‌آقايآقای صافيصافی مرا بلند كردکرد و گفت آقا را ناراحت نكنيدنکنید <ref>http://dowran.ir/show.php?id=62915193</ref><br />{{سخ}}
دربارۀدربارهٔ دستگیری امام در سال ۱۳۴۲ اشاره دارد: از اول محرم تاشب دوازدهم که روزش امام دستگیر شدند، برنامه این بود که هرکدام از محله هایمحله‌های قم، امام را دعوت می کردندمی‌کردند. امام با جمعیت زیادی-شاید چندین هزار نفر- حرکت می کردندمی‌کردند و به آن محل می رفتندمی‌رفتند. در حسینیه و مسجد محل، هربار یک سخنران در حضور امام سخنرانی می کردمی‌کرد... به حسینیه رفتم، بعد از قرائت قرآن، نوبت منبر من فرارسید. با اجازه امام به منبر رفتم و مسألهمسئله مبارزات قهرمانانه حضرت ابراهیم را با طاغوت زمان و تطبیق آن با مبارزات ابراهیم زمان (امام) راعنوان کردم... خدمت امام رفتم. امام تشویقم کردند و پس از آن از مسجد بیرون آمدیم.<ref>http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/130/6119/64977/معرفی-توصیفی-دوازده-کتاب-درباره-قیام-15-خرداد-42</ref><br />{{سخ}}
در موضوع جشن فروردین 1343۱۳۴۳ به مناسبت آزادی امام در فیضیه نیز اسناد ساواک از حضور او سخن می گویدمی‌گوید: «در ساعت 20۲۰:00۰۰ آقاىآقای خمینىخمینی در میان ازدحام در حدود چهار هزار نفر، جمعیت شهرستان هاشهرستان‌ها و اهالىاهالی قم با تاکسىتاکسی در میدان آستانه پیاده و به مدرسه فیضیه رفت. از ساعت 20۲۰:00۰۰ آقاىآقای مروارید واعظ بر منبر رفت و مطالبىمطالبی در مورد آزادىآزادی آقاىآقای [[خمینىخمینی]] و خواسته هاىخواسته‌های ملت مسلمان ایران از دولت فعلىفعلی ایراد و همچنین قطع روابط سیاسى،سیاسی، اجتماعى،اجتماعی، اقتصادىاقتصادی ایران با اسرائیل را خواستار شد و نیز تقاضا نمود که دولت در جراید و رادیو ـ تلویزیون این موضوع را اعلام نماید و به اعلام خود عمل کند و به آقاىآقای مسعودى،مسعودی، مدیر مؤسسه اطلاعات پرخاش نمود که چرا مطالبىمطالبی دروغ از قول روحانیت در روزنامه چاپ مى کندمی‌کند. پس از سخنرانىسخنرانی مروارید، آقاىآقای [[علىعلی حجتىحجتی کرمانىکرمانی]] واعظ، قطعنامه ده ماده اىماده‌ای حوزه علمیه قم را قرائت کرد که تعدادىتعدادی بین اشخاص پخش شد و بعد از او آقاىآقای [[خزعلىخزعلی]] واعظ، مطالبىمطالبی ایراد نمود که جنبه تحریک آمیز نداشت.»<ref>{{یادکرد وب | عنوان=اسناد ساواک | وب‌گاه=اسناد پانزده خرداد | | | پیوند=http://www.imam-khomeini.ir/fa/n25521/سرویس_های_اطلاع_رسانی/تاریخ/جشن_باشکوه_فیضیه_به_روایت_اسناد_ساواک#_ftn5/ | کد زبان=fa |}}‏</ref>
{{سخ}}
<br/>
علی حجتی کرمانی قطعنامه ده بندی راخواند و بندهای آن را با جمله «تکرار می کنممی‌کنم» برای جلب توجه بیشتر تکرار می کردمی‌کرد که بعد دستگیری توسط ساواک، مأمور او را زیر ضربات مشت می زدمی‌زد و می گفتمی‌گفت: تکرار می کنممی‌کنم! <ref>{{یادکرد وب | عنوان=اسناد ساواک | وب‌گاه=اسناد پانزده خرداد | | | پیوند=http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/89/3442/16228/یادها-و-خاطره-ها/ | کد زبان=fa |}}‏</ref>
{{سخ}}
<br/>
وی در سال ۱۳۵۵ به کرمانشاه تبعید می شودمی‌شود و در آنجا نیز مبارزین علیه حومت پهلوی با وی ارتباط برقرار می کنندمی‌کنند. از جمله شهید سید سعید جعفری که دروس حوزه (منطق مظفر و حاشيهحاشیه ملاعبداله) را نزد عليعلی حجتيحجتی كرمانيکرمانی در سلسله جلسات منظم و روزانه گذراند.<ref>{{یادکرد وب | عنوان=جعفری کرمانشاهی (سید سعید) | وب‌گاه=خاطرات سعید جعفری | | | پیوند=http://www.yjc.ir/fa/news/4096580/شهید-سید-محمد-سعید-جعفری-کرمانشاهی-کیست | کد زبان=fa |}}‏</ref>
{{سخ}}
<br/>
در تبعیدگاه کرمانشاه آقای [[طاهری خرم آبادیخرم‌آبادی]] برای تبلیغ و نیز آقای [[مهدوی کنی]] در مسیر تبعید به بوکان با او ملاقات می کنندمی‌کنند. <ref>{{یادکرد وب | عنوان=طاهری خرم آبادیخرم‌آبادی | وب‌گاه=خاطرات | | | پیوند=http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/B-224651/language/fa-IR/Default.aspx | کد زبان=fa |}}‏</ref>
{{سخ}}
<br/>
خلیل آرش دربارهدربارهٔ روزهای تبعید علی حجتی کرمانی در کرمانشاه می گویدمی‌گوید: «نوشته هاینوشته‌های مرحوم حجت الاسلام علی حجتی کرمانی (ره) این جا موجود است که بنده شخصاً با آقا سعید آن را نزد شهید محمدجواد باهنر برده بودیم. این نوشته هانوشته‌ها شامل کتاب مفصلی بود که شهید باهنر برای انتشار آن ما را به پاساژی به نام حافظ در تهران برد. چاپخانه ایچاپخانه‌ای آن جا بود که نوشته هاینوشته‌های ممنوعه آن زمان را چاپ می کردمی‌کرد<ref>{{یادکرد وب | عنوان=ناگفته‌هایی از زندگی شهید جعفری در گفتگو با استاد حاج خلیل آرش | وب‌گاه=راسخون | | | پیوند=https://rasekhoon.net/article/print/760412/ستاره-ای-درخشان-و-تابناک// | کد زبان=fa |}}‏</ref>
{{سخ}}<ref>{{یادکرد وب | عنوان=ناگفتهاستاد هاییعلی ازحجتی زندگی شهید جعفریکرمانی در گفتگو با استاد حاج خلیل آرشتبعید | وب‌گاه=راسخون | | | پیوند=https://rasekhoon.net/article/printshow/760412760370/ستارهراز-ایکلام-درخشانشهید-وجعفری-تابناک(2)// | کد زبان=fa |}}‏</ref>
{{سخ}}
<br/>
 
<ref>{{یادکرد وب | عنوان=استاد علی حجتی کرمانی در تبعید | وب‌گاه=راسخون | | | پیوند=https://rasekhoon.net/article/show/760370/راز-کلام-شهید-جعفری-(2)// | کد زبان=fa |}}‏</ref>
<br/>
=== تدریس دانشگاهی ===
وی عضو هیأتهیئت علمی دانشگاه آزاد و استاد مدعو در دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود. در دانشگاه وی عمدتاً عناوین مرتبط با تفسیر و علوم قرآنی تدریس می کردهمی‌کرده است. <ref>دانشور، محمد، چهره‌های ماندگار کرمان، انتشارات مرکز کرمان شناسی، چاپ اول:۱۳۸۸، جلد اول.</ref>
 
= آثار =
بدلیلبه دلیل ارتباط با نحله هاینحله‌های مختلف فکری، تدریس در دانشکده‌ی‌دانشکدهٔ الهیات‌الهیات دانشگاه‌دانشگاه تهران‌تهران و آشنایی با مسایل روز، نوعی بیان نو در آثار وی یافت می شودمی‌شود. تعدادی از آثار او عبارتند از:<ref>{{یادکرد وب | عنوان=حجتي‌حجتی كرماني‌،کرمانی، علي‌علی (حجت‌الاسلام‌حجت‌الاسلام) | وب‌گاه=دانشنامه‌های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران | تاریخ=1963-12-14 | سال=1963 | پیوند=http://daneshnameh.irdc.ir/?p=2033 | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2015-06-09}}‏</ref>
# '''اسلام، آئین زندگی'''
# '''اسلام و تبعیض نژادی'''
# '''آفریدگار جهان'''
# '''بلاهای اجتماعی'''
# '''حج را چگونه انجام داده ای؟داده‌ای؟'''
# '''فاجعه تمدن و رسالت اسلام'''
# '''نیایش در رمضان'''
# '''پدیده‌ای به نام قرآن''' (ترجمهٔ کتاب {{یادکرد وب | عنوان = الظاهره القرآنیه | نشانی = https://ar.wikipedia.org/wiki/الظاهرة_القرآنية }} از {{یادکرد وب | عنوان = مالكمالک بن نبينبی | نشانی = https://ar.wikipedia.org/wiki/مالك_بن_نبي }})
# '''سیره معصومان''' (در شش جلد ترجمه کتاب فی رحاب ائمه اهل البیت [[سید محسن امین]] )
# '''شخصیت و اندیشه [[دکتر شریعتی]]'''
# '''جرعه‌ای از بیکران زمزم''' (ترجمهٔ کتاب [[آیت الله جوادی آملی]])
# '''سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ'''
# '''فاجعه تمدن و رسالت اسلام'''(ترجمهٔ کتاب الاسلام و مشکلاة الحضارة از [[سید قطب]])
# '''نامه سرگشاده به آيت‌آیت الله [[ناصر مکارم شیرازی]]''' (ايناین نامه صريحصریح و انتقاديانتقادی در باب رسالت حوزه هایحوزه‌های علمیه در پاسخگویی به مسایل اساسی جامعهٔ امروز -که در بستر بیماری وی در بیمارستان قلب تهران نگاشته شده بود- مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت)
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
{{ویکی گفتاورد}}
* دانشور، محمد، چهره‌های ماندگار کرمان، انتشارات مرکز کرمان شناسی، چاپ اول:۱۳۸۸، جلد اول
* نام آوران علم و اجتهاد کرمان، از انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، چاپ اول:۱۳۸۳