باز کردن منو اصلی

تغییرات

جایگزینی الگوی دیگر کاربردها با اشتباه نشود
{{اشتباه نشود|دوره نخست مجلس شورای اسلامی}}
{{کاربردهای دیگر|مجلس اول}}
{{Infobox legislative session
| name = مجلس نخست{{سخ}}نخستین دوره مجلس شورای ملی