تفاوت میان نسخه‌های «جنگ نامتقارن»

وقتی کشور کوچک وضعیفی مانند ویتنام با یکی از بزرگترین و حجیمترین، قدرت‌های نظامی جهان یعنی [[ایالات متحده]] که حد اقل به لحاظ تجهیزات [[نظامی گری]] در آن دوران و حتی دوران کنونی بی همتاست مواجه می‌شود مجبور است به روشهای نامتقارن متوسل شود.
 
بدیهی است که حتی اگر جنگی به کمک ایالات متحده و با ابزارهای وی شروع و یا ادامه یابد، به [[جنگ تمام عیار]] تبدیل خواهد شد؛ که همین تمام عیار بودن از یک طرف می‌تواند مسبب نامتشابه شدن جنگ و نیز همین نامتشابه بودن می‌تواند؛ این درگیری را نامتقارن سازد.
 
در واقع با ملاحظات [[منطق ریاضی]] می‌توان اینگونه انگاشت که سطح امکانات بالای یک طرف درگیری باعث اجتناب از رویارویی، رو در رو (مستقیم و متقارن) از طرف دیگر ضعیف تر می‌شود.