تفاوت میان نسخه‌های «مهندسی مکاترونیک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
حس‌گرها و سیستم‌های کنترل.
مهندسی اتومبیل، در طرح زیرسیستم‌ها از قبیل سیستم‌های ترمزگیری ضدقفل.
مهندسی کامپیوتر، در طرح مکانیزم‌هایی مانند راه‌اندازهای کامپیوتری.سیستم های نظامی
 
== سابقه مکاترونیک در ایران ==
کاربر گمنام