تفاوت میان نسخه‌های «مسیحیت اولیه»

(←‏۳۲۵: افزودن مطالب و روشنسازي بيشتر)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
مجمع امپراتور کنستانتین اول افتتاح شد و شورای نیقیّه جلسات خود را از ۲۰ می ۳۲۵ م آغاز نمود.
مجمع، جلسات خود را بر پایهء فرمان امپراتور کنستانتین اول جهت بررسی اختلاف بين آریوس و پیروانش از یک سو و بین کلیسای اسکندریه با نمایندگی الکساندریوس اول (پاپ اسکندریه) و پیروانش از سوی دیگر، حول مسئلهء ماهیت يسوع (عیسی ) که آیا او همان پروردگار است یا طبیعتی بشرگونه دارد، برگزار نمود.
آريوس الوهیت يسوع را منکر میشد و اعتقاد داشت که زمانی بوده که طی آن يسوع موجود نبوده است ، و برای او جایگاهی رفیع بین مخلوقات خداوند و آفریده هایش ، قائل و معتقد بود همان طور که اعتقاد داشت که روح القدس نیز صنع و آفریدهء خداوند می باشد.
در حالی که الکساندریوس اول (پاپ اسکندریه) تأکید مینمود که طبيعت (ذات) مسیح از خود طبيعت (ذات) خداوند است و نظر الكساندریوس اول (پاپ اسکندریه) با رأی گیری ای که تحت فرمان امپراتور کنستانتین که پاپ اسکندریه را تایید و آریوس را رد مینمود، غالب شد و دو اسقف از امضای بیانیهء نیقیّه خودداری کردند که به همراه آریوس به اليرا (بالکان امروزی) تبعید شدند و کتابهای آریوس سوزانیده شد و مذهب و عقاید آریوس، بدعت نامیده شد و پیروان او را تا امروز لقب دشمنان مسیحیت دادند.
۳۶٬۴۰۴

ویرایش