باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
** دهستان سرا
** دهستان میرده
شهر: [[سقز]] و مرکز بخش
* [[بخش زیویه]]
** دهستان صاحب
** دهستان تیلکوهگل تپه
شهر: [[صاحب (شهر)|صاحب]] و مرکز بخش
* [[بخش امام]]
** دهستان امام
** دهستان تیلکوه
** دهستان خورخوره
** دهستان گل تپهتیلکوه
مرکز بخش روستای سنته
** دهستان صاحب
شهر: [[صاحب (شهر)|صاحب]]
* [[بخش سرشیو (سقز)|بخش سرشیو]]
** دهستان چهل چشمه غربی
** دهستان ذوالفقار
مرکز بخش روستای حسن سالاران
 
{{استان کردستان}}
{{ایران-خرد}}
کاربر گمنام