تفاوت میان نسخه‌های «مهدی بیانی»

او همچنین انجمنی برای حمایت و معرفی خوشنویسان و هنر خوشنویسی با نام «انجمن حمایت خط و خطاطان » تأسیس کرد. وی به سبب تبحّر در شناخت خطوط و نسخه‌ها به عنوان کارشناس نسخه‌های خطی و چاپی ، با کتابخانه‌های ملی ، [[مجلس شورای ملی]] و [[کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران]] همکاری می‌کرد<ref>بیانی ، ج ۳، مقدمة محبوبی اردکانی ، ص چهار</ref>. او خود خطی خوش داشت<ref>افشار، ص ۱۱۵</ref> <ref>بیانی ، ج ۴</ref> <ref>پیشگفتار دانش پژوه، ص ۳۵</ref> و بویژه در [[نستعلیق]] قوی و ماهر بود.
 
بیانی از بنیانگذاران [[انجمن فرهنگی ایران و شوروی]] وعضو آن بود و نزدیک به ۲۵ سال در راه گسترش و استواری پیوندهای دوستی و فرهنگی دو کشور همسایه تلاش کرد <ref>پیام نوین ، ص ۲۱</ref>. مأموریتهای فرهنگی بسیاری به کشورهای [[آسیا]]یی، [[اروپا]]یی و [[آمریکا]] داشت. سرانجام،ایشان در هفدهم بهمن ۱۳۴۶ درگذشت<ref name="مجله دانشکده">مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران</ref>.
 
 
== آثار ==