تفاوت میان نسخه‌های «مقیاس‌های بزرگ و کوچک (سیستم نامگذاری اعداد بزرگ)»

جز
Hooman Mallahzadeh صفحهٔ مقیاس‌های گروه‌بندی اعداد را به مقیاس‌های بزرگ و کوچک (سیستم نامگذاری اعداد بزرگ) منتقل کرد: ترجمه ی دقیق مقاله ی انگلیسی همراه با طبقه ی مقاله ذکر گردیده است.
(تعریف دقیق مقیاس های بزرگ و کوچک وتفاوت آن ها ذکر شده. همچنین دلیل فهم متفاوت «کلمات یکسان»، در این دو مقیاس ذکر شده است. همچنین موارد کاربرد این دو مقیاس ذکر شده است.)
جز (Hooman Mallahzadeh صفحهٔ مقیاس‌های گروه‌بندی اعداد را به مقیاس‌های بزرگ و کوچک (سیستم نامگذاری اعداد بزرگ) منتقل کرد: ترجمه ی دقیق مقاله ی انگلیسی همراه با طبقه ی مقاله ذکر گردیده است.)