تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== سلسله هاشمی در عراق ==
[[فیصل اول]] پسر سوم [[شریف حسین]] اولین پادشاه عراق مدرن و بنیانگذار سلسله هاشمی در عراق بود. پس از او، فرزندش [[غازی اول]] به عنوان پادشاه، حکومت عراق را در دست گرفت.
 
آخرین پادشاه این سلسله در عراق [[فیصل دوم]] فرزند [[ملک غازی]] اول بود که با کودتای ۱۹۵۸ از قدرت برکنار شد. پس از کودتا، فیصل دوم همراه با ولیعهدش و نخست وزیر ([[نوری سعید]]) همگی به طرز فجیعی اعدام شدند.
بعد از این کودتا، در عراق جمهوری اعلام شد، ولی تا [[حمله آمریکا به عراق]] تحت تسلط [[اعراب سنی]] باقی ماند.