تفاوت میان نسخه‌های «رادیو گیلان»

جز
ویرایش با ابرابزار
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''رادیو گیلان'''، یا '''صداي جمهوري اسلامي ايران مركز رشت''' رادیویی در استان گی...» ایجاد کرد)
برچسب: منبع‌دهی نادرست (AF)
 
جز (ویرایش با ابرابزار)
'''رادیو گیلان'''، یا '''صدايصدای جمهوريجمهوری اسلامياسلامی ايرانایران مركزمرکز رشت''' رادیویی در استان گیلان وابسته به واحد [[صدا و سیما]]ی [[استان گیلان]] است.
 
== تاریخچه ==
‎‏رادیو گیلان ‎فعاليت‎فعالیت خود را در ‏سال 1334۱۳۳۴ با نصب فرستنده ايفرستنده‌ای به‏‎ ‎قدرت‎ 75۷۵ ‎وات در اداره پست و تلگراف آغاز كرد کرد. در ابتدا برنامه روزانه ‏خود را‎ ‎روي‎روی موج متوسط 1۱/441۴۴۱ متر برابر با 680۶۸۰ كيلوکیلو سيكلسیکل در دو بخش : از ساعت 9۹ تا‏‎ 12۱۲:30۳۰ ‎و از ‏ساعت 30 ۳۰:16۱۶ تا 21۲۱ پخش مي كردمی‌کرد و پس از افتتاح فرستنده يكصد‏‎یکصد‏‎ ‎كيلو‎کیلو واتيواتی ساعات پخش برنامه هابرنامه‌ها به ‏‏19‏‏۱۹ ساعت رسيدرسید ( 5۵ تا 30۳۰: 24 ۲۴) كهکه از‎ ‎اين‎این مدت حدود 6۶ ساعت توليدتولید محليمحلی بود. با گسترش دامنه فعاليتهایفعالیتهای راديورادیو و بهره گيريگیری از هنرمندان موسيقي‎موسیقی‎ ‎و تئاتر گيلانگیلان در اواخر ‏سال 1337۱۳۳۷ با افزايشافزایش قدرت فرستنده به‏‎ kw 10 ‎مناطق‎ ‎ديگري‎دیگری از [[شهرستان رشت]] و حومه در پوشش ‏راديويي‏رادیویی ايناین فرستنده قرار گرفت‎ .
در سال 1353۱۳۵۳ چهارده برنامه به علاوه برنامه هايبرنامه‌های ويژهویژه (سالروزها و ايام‎ایام‎ ‎سوگواري‎سوگواری) پخش مستقيممستقیم توليدتولید برايبرای ‏شبكه‏شبکه جمعاً بمدت 19۱۹/1091۱۰۹۱ ساعت برنامه‏‎ ‎توليد‎تولید و پخش شده استشده‌است. از آنجایی كهکه قدرت آن فرستنده بسياربسیار كمکم بود در سال 1346۱۳۴۶ فرستنده آزادگان با قدرت‏‎ kw100 ‎اصلي‎اصلی و‎ kw ‎‎10 ‎ رزرو راه اندازياندازی شد‎ . در سال 1365۱۳۶۵ برايبرای سيگنالسیگنال رسانيرسانی بهتر به تماميتمامی نقاط استان ،استان، ايستگاهایستگاه پرقدرت‏‎ ‎كياشهر‎کیاشهر با دو فرستنده ‏پرقدرت‎ kw 100*2 ‎جهت پخش شبكهشبکه اول راديوييرادیویی روي‎روی‎ ‎فركانس‎‎فرکانس‎ KHZ 1251 ‎و دو فرستنده‎ kw 50 + ‎‎100 ‎جهت پخش شبكهشبکه دوم رويروی فركانس‎فرکانس‎ KHZ 1521 ‎و دو فرستنده‎ kw 400*2 ‎جهت پخش برنامه برون ‏مرزي‏مرزی به زبانهايزبانهای روسي‎روسی‎ ‎، انگليسيانگلیسی، ،گرجی، گرجيترکی ، تركي آذريآذری و تركيترکی استانبولياستانبولی رويروی فركانس‎فرکانس‎ KHZ 702 ‎و‎ ‎KHZ 140 ‎نصب و راه اندازياندازی شد‎ . از آنجاييآنجایی كهکه با راه اندازياندازی ايناین ايستگاهایستگاه قسمتيقسمتی از مناطق كوهستانيکوهستانی استان‏‎ ‎ گیلان مانند رودبار و منجيل ،منجیل، لوشان از ‏كيفيت‏کیفیت سيگنالسیگنال رسانيرسانی مطلوب برخوردار نبوده‎ ‎و در زيرزیر مقدار استاندارد يكیک ميليمیلی ولت دريافت ميدریافت شدمی‌شد با ‏تعمير‏تعمیر و تغيير‎تغییر‎ ‎فركانس‎فرکانس فرستنده آزادگان بدليلبدلیل دارا بودن آنتن همه جهته با انتخاب فركانس‎فرکانس‎ ‎پائين‎‎پائین‎ KHZ 657 ‎براي‎برای ايناین فرستنده علاوه بر رفع مشكلمشکل ايناین مناطق تمام نقاط‎ ‎كوهستاني‎کوهستانی استان زيرزیر پوشش مطلوب برنامه قرار ‏گرفت‎ . با راه اندازياندازی شبكهشبکه استانياستانی صدايصدای مركزمرکز گيلانگیلان در سال 1377 برنامه۱۳۷۷ هايبرنامه‌های محلي‏‎محلی‏‎ ‎از هنگام اذان صبح شروع و ‏تا ساعت 24۲۴ شب از فرستنده‏‎ kw 100+10 ‎روي‎روی فركانس‎فرکانس‎ KHZ 657 ‎مركز‎مرکز و برنامه هايبرنامه‌های سراسريسراسری راديورادیو از ‏فرستند رسالت (2۲) رويروی فركانس‎فرکانس‎ KHZ 1251 ‎شبكه‎شبکه (1۱) و رسالت (3۳) رويروی فركانس‎فرکانس‎ KHZ 1521 ‎شبكه‎شبکه ‏فرهنگ پخش می شودمی‌شود. در حال حاضر فرستنده هاي‎های‎ FM ‎زيباكنار‎زیباکنار به قدرت‎ kw 10*2 ‎روي‎روی فركانس‎فرکانس‎ MHZ 3/91 ‎و‎ FM ‎و لوشان ‏به قدرت‎ w 100 ‎روي‎روی فركانس‎فرکانس‎ MHZ 7/101 ‎و‎ FM ‎آستارا به قدرت‎ w 100 ‎روي‎روی فركانس‎فرکانس‎ MHZ 89 ‎و‎ ‎FM ‎گنجه به قدرت‎ W 10 ‎روي‎روی فركانس‎فرکانس‎ MHZ 108 ‎و‎ FM ‎گوشت پزان به قدرت‎ W 10 ‎روي‎روی فركانس‎فرکانس‎ ‎MHZ 107 ‎شبكه‎شبکه پيامپیام شهرهايشهرهای رشت و حومهحومه، ،‎ ‎آستارا‎آستارا، ،‎ گوشت پزان و شنجوسلات ،شنجوسلات، گنجه و حومه رستم آباد را تحت پوشش قرار مي دهد‎می‌دهد‎.
 
== واحدهای برون مرزی ==
این رادیو دارای دو بخش برون مرزی رادیو گرجی و رادیو تالشی ست.
 
== منابع ==
* http://www.ensani.ir/storage/Files/20101121174605-0%20%288%29.pdf
* [http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=60&Itemid=291 وبسایت رادیو گیلان]