باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{میان‌بررهنمود|وپ:رأی}}
'''رأی‌گیری جایگزین بحث نیست.''' [[m:Don't vote on everything|برای هر چیز رأی‌گیری نکنید]] و حتی اگر می‌توانید، برای هیچ‌چیز رأی‌گیری نکنید.