تفاوت میان نسخه‌های «محمدحسن شریعت سنگلجی»

(←‏آثار: اصلاح نشانی وب)
او به واسطه عقاید خاصی که داشت، مورد حمله روحانیان رسمی در [[حوزه]] قرار گرفت و مقالات و انتقادات زیادی در خصوص کتاب ها و نظریات وی منتشر گردید.<ref>چهاردهی نورالدین، وهابیت و ریشه های آن تهران، فتحی، ۱۳۶۳</ref>
==عقاید==
عقاید وی ازمیان نوشته هایش قابل درک است. در مقدمه کتاب کلید فهم قرآن مینویسد:
عقاید وی ازمیان نوشته هایش قابل درک است. در مقدمه کتاب کلید فهم قرآن مینویسد: «<blockquote> مطالعه قرآن مرا متنبه وآگاه نمود که باید در کتاب خدا و دستور آسمانی تدبر کرد زیرا که فهم دین و عمل به شریعت سیدالمرسلین، موکول است بر تدبر در آیات قرآنی، و قرآن، کتابی است فلسفی و اجتماعی و اخلاقی و حقوقی و نباید به صرف خواندن ظاهر آن قناعت کرد. پس از تدبر در قرآن، به حول وقوه الهی زنجیر تقالید را پاره کرده، پرده تعصبات و موهومات را دریدم و بار گران خرافات را از دوش برانداختم».<ref>شریعت سنگلجی، محمد حسن. ''کلید فهم قرآن''انتشارات دانش چاپ پنجم </refblockquote>
 
<blockquote>وجهت دیگر دشمنی اقران و ابناء زمان (با من) این بود که خداوند متعال مرا هدایت بشناختن دین فرمود, دیدم در دین خرافاتی پیدا شده‌است و بقرآن اباطیل و مو هوماتی نسبت می‌دهند و در جامعه ما بجای دین اسلام از ادیان باطله و خرافات امم خالیه اصولی واحکامی جای گزین شده‌است که امتیاز میان اسلام و خرافات داده نمی‌شود, هزار گونه شرک وبت پرستی باسم دین توحید رونق پیدا کرده و هزار قسم بدعت و خرافت بنام سنت پیغمبر رایج شده‌است و اگر مسلمین بهمین طریق پیش بروند و امتیاز میان حقیقت و مجاز داده نشود هیچ عاقل و درس خوانده‌ای در دین نمی‌ماند.<ref>شریعت سنگلجی، محمد حسن. ''کلید فهم قرآن''انتشارات دانش چاپ پنجم </ref></blockquote>
 
==آثار==
* توحید عبادت