الگو:الگوهای تأییدپذیری برای نگه‌داشتن مقالات - زبان‌های دیگر