قطعنامه ۲۷۹ شورای امنیت - زبان‌های دیگر

قطعنامه ۲۷۹ شورای امنیت در ۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به قطعنامه ۲۷۹ شورای امنیت.

زبان‌ها