پایتخت و آرامگاه‌های پادشاهی کوگوریو - زبان‌های دیگر