ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/فهرست/غیررسمی

برای گسترش کلمات یا گزارش خطای ریجکس‌ها در بحث این صفحه مشارکت کنید. برای مواردی که به اشتباه به عنوان غیررسمی در نظر گرفته‌شده‌اند آنها را در اینجا فهرست کنید. مانند «بایسته» -> بایستد، اقدام بایسته و مواردی که باید به فهرست اضافه شوند را در اینجا بیافزایید.

فعل‌هایی که به صورت عامیانه صرف می‌شوند به کمک عبارت‌های باقاعدهٔ زیر تعریف می‌شوند که این عبارت‌های باقاعده سه‌بخشی‌اند:
(پیشوند) (بن فعل) (پسوند)
علامت‌های استفاده‌شده در عبارت باقاعده
علامت ?: نویسهٔ قبلی باشد یا نباشد. مثلاً: می ?گفت= میگفت، می گفت
علامت []: هر نویسه‌ای که داخل [] باشد تفاوت نمی‌کند، مثلاً: [گر]فت = گفت، رفت
علامت ( | ): علامت | به معنی یا است، مثلاً: (می|نمی) گفت= می گفت، نمی‌گفت

فعل و مصدر عامیانه

 • (?:ن?می‌? ?|ب|ن)(?:[یا]فشون|پاشون|پرورون|پرون|پوسون|پوشون|پیچون|تابون|تازون|ترسون|ترکون|تکون|تونست|جنبون|جوشون|چپون|چربون|چرخون|چرون|چسبون|چشون|چکون|چلون|خارون|خراشون|خشکون|خندون|خوابون|خورون|خون|خیسون|درخشون|رسون|رقصون|رنجون|رون|دون|سابون|ستون|سوزون|ش|شورون|غلتون|فهمون|کوبون|گذرون|گردون|گریون|گزین|گسترون|گنجون|لرزون|لغزون|لمبون|مالون|ا?نداز|نشون|هراسون|وزون)(?:م|ی|ه|یم|ید|ن)
 • (?:ن?می‌? ?|ب|ن)(?:چا|خا|خوا)(?:م|ی|د|یم|ید|ن)
 • (?:ن?می‌? ?|ب)(?:مون|شین|گ)(?:م|ی|ه|یم|ید|ن)
 • (?:ن?می‌? ?|ن)(?:دون|د|تون)(?:م|ی|ه|یم|ید|ن)
 • (?:نمی‌? ?|ن)(?:یا)(?:م|ه|یم|ید|ن)
 • (?:می‌? ?)(?:ر)(?:م|ی|ه|یم|ید|ن)
 • (?:ن?می‌? ?|ب|ن)(?:[یا]رز|[ی]فت|[یا]فراز|[یا]فروز|[یا]ندیش|[یا]نگیز|ی?[اآ]زار|ی?[اآ]فرین|ی?[اآ]مرز|ی?[اآ]میز|ی?[اآ]ور|ی?[اآ]ویز|بار|باز|باف|بال|بخش|بر|بلع|بند|بوس|بین|پاش|پذیر|پر|پراکن|پرداز|پرس|پرست|پرور|پز|پسند|پلک|پندار|پوس|پوش|پیچ|پیوند|تاب|تپ|تراش|ترس|ترش|ترک|جنب|جنگ|جه|جو|جوش|چاپ|چپ|چر|چرب|چرخ|چسب|چش|چک|چین|خار|خر|خز|خشک|خند|خواب|خور|دار|درخش|دزد|دم|دوز|رس|رقص|رنج|ریز|رین|زار|زن|ساب|ساز|سپار|سنج|شاش|شکاف|شکف|شکن|شمر|شناس|شنو|شور|طپ|طلب|غر|غلت|فرست|فروش|فریب|فهم|قاپ|کار|کش|کن|کوب|گذار|گذر|گرد|گری|گریز|گستر|گمار|گند|گوز|گیر|لرز|لغز|لنگ|لول|لیس|ماس|مال|مک|میر|ناز|نال|نگر|نواز|نورد|نویس|هراس|ورز|وز|یاب)(?:ه|ن)
 • (?:ن?می‌? ?|ب|ن)(?:در|پا|کاه|گا|ایست)ن
 • (?:ن?می‌? ?|ب|ن)دون(?:م|ی|ه|یم|ید|ن)

عبارت عامیانه

 • (?:ازش|اونه?ا|ایشون|اینجوری?|این[وه]|بازم|باهاش|براتون|برام|بهش|بی‌خیال|تموم|چ?جوری|چیه|دیگه|کدوم|مونده)
 • (?:آروم|آشیونه|آشیون|اومدم|اونه|اون‌|ایرونی|اینا|بادمجون|بدونیم|بذار|بریم|بشیم|بشین|بنداز|بچگونه|بیابون|بیگیر|تهرون|تونستم|خمیردندون|خودتون|خودشون|خودمونی|خودمون)
 • (?:خوروندن|خونه|خیابون|داره|داروخونه|داغون|دخترونه|دندون|رودخونه|زمونه|زنونه|سوزوندن|قلیون|مردونه|مهمون|موندم|میام|میونه|میون|می‌دونیم|نتونستم|ندونیم)
 • (?:نذار|نریم|نسوزوندن|نشونه|نشون|نموندم|نمیاد|نمیام|نمیان|نمیایم|نمیاین|نمیای|نمیدونید|نمی‌دونیم|نمی‌دونین|نیستن|نیومدم|هستن|همزبون|همشون|پسرونه|پشت بوم|کوچیک|تمومه)