ویکی‌پدیا:درخواست‌های ربات/زیباسازی ویکی‌پدیا فارسی/تست

یونیت تست ربات زیباسازی لطفا قبل از افزودن هر ریجکس به ربات این یونیت تست را اجرا کنید.

کدویرایش

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Distributed under the terms of the CC-BY-SA 3.0 .
# Reza (User:Reza1615) 
#Test Unit of fa_cosmetic_changes
#
import re, wikipedia,fa_cosmetic_changes
Cleaning_version=fa_cosmetic_changes.cleaning_version

TEST_CASES={
      'Dictation':{
        u'فاصلهٔ مجازی نرم‌افزار':[u'من نرم افزار دارم',u'من نرم‌افزار دارم'],
        u'عدم تبدیل زنیت به زن':[u'زنیت ساعت خوبی است',u'زنیت ساعت خوبی است'],
        u'نیافزودن فاصلهٔ مجازی':[u'من جمله پرسشی را مطرح کردم',u'من جمله پرسشی را مطرح کردم'],
        u'فاصلهٔ مجازی':[u'آزاد مرد به من می گفت مضاف الیه و قرمز فام علی آباد علی زاده می آید',u'آزادمرد به من می‌گفت مضافٌ‌الیه و قرمزفام علی‌آباد علی‌زاده می‌آید'],
        u'عدم تبدیل آگوست':[u'جین آگوست دومینیک',u'جین آگوست دومینیک'],
        u'نیافزودن تنوین به دوما':[u'الکساندر دوما',u'الکساندر دوما']
      },
      'UnicodeURL':{
        u'تبدیل نشانی':[u'https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/Yamaha5',
               u'https://fa.wikipedia.org/wiki/ویژه:مشارکت‌ها/Yamaha5']
      },'NoneFarsi_to_Farsi':{
        u'تبدیل ی و ک عربی':[u'ي و ك عربی را تبدیل کن',
               u'ی و ک عربی را تبدیل کن']
      },'ZWNJ_cleaning':{
        u'حذف فاصلهٔ مجازی اضافی':[u'در (‌پرانتز)',u'در (پرانتز)'],
        u'حذف فاصلهٔ مجازی اضافی 2':[u'در‌از',u'دراز'],
        u'عدم تغییر همیاری':[u'ما به همیاری شما نیاز داریم',u'ما به همیاری شما نیاز داریم'],
        u'ذف فاصلهٔ مجازی ۳':[u't و k',u't و k']
      },'Cleaning_Wiki_Text':{
        u'نقطه به ستاره':[u'\n•تست',u'\n*تست'],
        u'نقطه به ستاره':[u'== گالری ==',u'== نگارخانه ==']
      },'Punctuation_Cleaning':{
        u'فاصله بعد از سجاوندی':[u'اینجا ایران است .من',u'اینجا ایران است. من'],
        u'تبدیل به نقطه‌ویرگول':[u'تست رفت. بنابراین متن',u'تست رفت؛ بنابراین متن'],
        u'عدم تکرار سجاوندی':[u'چرا،، به من',u'چرا، به من'],
        u'تبدیل سجاوندی':[u'this, is من, در عمرا" در',u'this, is من، در عمراً در'],
        u'اعراب پشت سر هم':[u'کتابَِ',u'کتابَ']
      },'Abar Abzar':{
        u'یادکرد ویکی کپی‌شده از ویکی انگلیسی را تغییری ندهد.':[u'Wikipedia contributors, \"Tunnel diode,\" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunnel_diode&oldid=611771583 (accessed September 7, 2014).',u'Wikipedia contributors, \"Tunnel diode,\" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunnel_diode&oldid=611771583 (accessed September 7, 2014).'],
        u'عدم تغییر آکولاد بعد از نشانی':[u'<ref>Travis Fahs (۱۱ March 2009)  http://cube.ign.com/articles/582/582869p1.html</ref>.{{سخ}}',u'.<ref>Travis Fahs (۱۱ March 2009)  http://cube.ign.com/articles/582/582869p1.html</ref>{{سخ}}'],
        u'از کد درآوردن بدون به وجود آوردن فاصله':[u'//fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D9%85%DA%A9',u'//fa.wikipedia.org/wiki/میز%20کمک'],
        u'نام پرونده در داخل برچسب گالری نباید تغییر کند':[u'<gallery>\nپرونده:2از مجموعه ی حیرانی.jpg|از مجموعه ی حیرانی. رنگ و روغن روی بوم\n</gallery>',u'<gallery>\nپرونده:2از مجموعه ی حیرانی.jpg|از مجموعهٔ حیرانی. رنگ و روغن روی بوم\n</gallery>'],
        u'اصلاح نویسهٔ غیر استاندارد: ه و همزه بدون فاصله':[u'خانهء خانه ٔ خانه ء خانۀ من',u'خانهٔ خانهٔ خانهٔ خانهٔ من'],
        u'اصلاح نویسهٔ غیر استاندارد: ه و ی':[u'خانه‌ی خانه ی من',u'خانهٔ خانهٔ من'],
        u'تغییر همزه و خط بعد':[u':خانه ی\n:خانهء\n:خانه‌ی من',u':خانهٔ\n:خانهٔ\n:خانهٔ من'],
        u'دو واکهٔ کوتاه هیچگاه پشت سرهم نمی‌آیند':[u'حذف واکهٔٔ کوتاه اَِضافی از عیناًً و خانهٔٔ من',u'حذف واکهٔ کوتاه اِضافی از عیناً و خانهٔ من'],
        u'تشدید واکهٔ کوتاه نیست و آمدنش کنار واکهٔ کوتاه نباید موجب حذفش شود':[u'منوچهر متَّکی',u'منوچهر متَّکی'],
        u'تبدیل کاراکترهای فرعی (منقطع) به کاراکتر اصلی':[u'دردﻫﻪ ۱۹۵۰، اﻧﻘﻼب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮد',u'دردهه ۱۹۵۰، انقلاب تکنولوژی با سرعت باﻻیی رو به جلو حرکت می‌کرد'],
        u'تغییر ندادن متن عربی':[u'{{شروع عربی}}مك عربي مك عربي{{پایان عربی}}',u'{{شروع عربی}}مك عربي مك عربي{{پایان عربی}}'],
        u'عدم تغییر محتویات {{به عربی}}':[u'{{به عربی|ي ك ى}} {{عربی|ي ك ى}}',u'{{به عربی|ي ك ى}} {{به عربی|ي ك ى}}'],
        u'تغییر ندادن متن عربی چند سطری':[u'{{شروع عربی}}\nمك عربي مك عربي\n{{پایان عربی}}',u'{{شروع عربی}}\nمك عربي مك عربي\n{{پایان عربی}}'],
        u'تغییردادن توضیح پرونده و تغییر ندادن نام پرونده':[u'يييي\nپرونده:ككك.jpg\n[[Image:ككك.png|ي]]',u'یییی\nپرونده:ككك.jpg\n[[پرونده:ككك.png|ی]]'],
        u'اصلاح کاراکترهای غیرفارسی (ک ی ه) از (عربی، اردو، پشتو، اویغور، کردی) به فارسی مشابه':[u'ك ڪ ﻙ ﻚ ي ى ۍ ې ہ ە ھ',u'ک ک ک ک ی ی ی ی ه ه ه'],
        u'به داخل تگ سورس کاری نداشته باشد.':[u"<syntaxhighlight lang=\"csharp\">\n*whatever\n

",u"

\n*whatever\n

"], u'بین تگ گفتاورد و گیومه فاصله نگذارد.':[u"

«رایانش»

",u"

«رایانش»

"],

       u'بین پرانتز و «ها» فاصله نگذارد یا اینکه ها را به داخل پرانتز منتقل کند.':[u"کارساز (سرور)ها",u"کارساز (سرور)ها"],
       u'بین مساوی‌های به هم چسبیدهٔ عنوان فاصله‌گذاری نادرست نکند.':[u"==== عنوان[\"گروه\" ۱] ====",u"==== عنوان[\"گروه\" ۲] ===="],
       u'اسم وب‌گاه را تغییر ندهد.':[u'آمازون.کام',u'آمازون.کام'],
       u'در خط بعد دو نقطه خرابکاری نکند':[u'متن.\n:متن',u'متن.\n:متن'],
       u'شکستن یک متن با یک خط ممکن است عمدی — مثلاً برای خوانایی بیهتر در حالت ویرایش یا گرفتن تفاوت بهتر — باشد و شکستگی نباید حذف شود، نرم‌افزار خودش کنار هم می‌آورد.':[u'متن۱؛\nمتن۲',u'متن۱؛\nمتن۲'],
       u'آمدن ویرگول در پایان سطر اول یک پیام رایج است.':[u'سلام،\n\nمتن',u'سلام،\n\nمتن'],
       u'علامت سؤال می‌تواند پیش یا پس از علامت تعجب بیاید.':[u'«است؟!»',u'«است؟!»'],
       u'حذف نادرست (ناکامل) تگ از داخل عنوان.':[u'=== گرایش مهندسی صنایع ===',u'=== گرایش مهندسی صنایع ==='],
       u'نیافزودن فاصله قبل از گیومه در بخش توضیحات پرونده':[u' ',u' '],
       u'نیافزودن فاصله قبل از گیومه در ابتدای خط':[u'متن\n«برای تست«تست',u'متن\n«برای تست «تست'],
       u'عدم تغییر گیومه لاتین درون رفرنس که بعد از الف باشد':[u'[۱]',u'[۱]'],
       u'جایگزینی گیومهٔ لاتین با تنوین در میان متن فارسی':[u'تست مثلا" تست است',u'تست مثلاً تست است'],
       #u'جایگزینی گیومهٔ لاتین با تنوین در میان متن فارسی':[u'او گفت "من می‌روم" ولی نرفت.\nاو گفت "من می‌روم"\nاو گفت "من می‌روم".\nتست',u'او گفت «من می‌روم» ولی نرفت.\nاو گفت «من می‌روم»\nاو گفت «من می‌روم».\nتست'],
       u'ویرگول پایان جمله همیشه نباید به بیرون از علامت نقل قول منتقل شود. MOS:LQ':[u'«نیم‌جمله،»',u'«نیم‌جمله،»'],
       u'نقطهٔ پایان جمله همیشه نباید به بیرون از علامت نقل قول منتقل شود. MOS:LQ':[u'«جمله.»',u'«جمله.»'],
       u'تغییر ندادن نقطه درون پیوند ویکی':[u'این یک جمله است.این یک جمله.جمله است',u'این یک جمله است. این یک جمله.جمله است'],
       u'جداکردن علامت جمع داخل پرانتز از کلمهٔ پیش از آن درست نیست (در پارامتر الگوها زیاد دیده می‌شود)':[u'|سبک(ها)=\nمدیر(ان)',u'|سبک(ها)=\nمدیر(ان)'],

u'تگ references را به خط قبلی‌ نچسباند':[u'متن.\n\n== منابع ==\n

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام آبا وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).

',u'متن.\n\n== منابع ==\n

'],

       u'فاصلهٔ بین عنوان بخش بعدی و کد قبل از آن را حفظ کند':[u'متن\n   s == Ai\n\n== عنوان بخش ==',u'متن\n   s == Ai\n\n== عنوان بخش =='],
       u'تأکیدها از عنوان بخش حذف نشوند':[u"متن\n\n== برچسب‌زدن حسابهای جایگزین مشروع ==\nمتن",u"متن\n\n== برچسب‌زدن حسابهای جایگزین مشروع ==\nمتن"],
       u'حذف نادرست یک گیومه':[u'== «دانشنامهٔ آزاد» به معنی «دانشنامهٔ رایگان» نیست ==',u'== «دانشنامهٔ آزاد» به معنی «دانشنامهٔ رایگان» نیست =='],
       u'برابر با شیوه‌نامه شیکاگو بین نقطه‌های سه‌نقطه باید فاصله باشد':[u'و . . . را.',u'و . . . را.'],
       u'نیفزودن فاصله بعد از دو نقطه':[u,u],
       u'حذف خط اضافه میان # ها':[u'# تست۱\n# تست۲\n\n# تست۳',u'# تست۱\n# تست۲\n# تست۳'],
       u'اصلاحات سجاوندی: فاصله بین دستور و متن عنوان':[u'قبل\n\n== متن عنوان ما ==\n\nبعد',u'قبل\n\n== متن عنوان ما ==\n\nبعد'],
       u'عدم تغییر گیومهٔ درون ارجاع':[u'[۱]',u'[۱]'],
       u'اصلاحات سجاوندی: نقطه، کاما، نقطه‌کاما':[u'سجاوندی . سجاوندی ، سجاوندی ؛ سجاوندی, سجاوندی , سجاوندی ، سجاوندی',u'سجاوندی. سجاوندی، سجاوندی؛ سجاوندی، سجاوندی، سجاوندی، سجاوندی'],
       u'اصلاحات سجاوندی: پرانتز در متن فارسی':[u'متن(فارسی) من - متن( فارسی ) من - متن ( فارسی ) من',u'متن (فارسی) من - متن (فارسی) من - متن (فارسی) من'],
       u'اصلاحات سجاوندی: حذف فاصله بین فهرست‌های گلوله‌ای و متن قبلشان':[u'قبل\n* متن\n\n* متن\nبعد',u'قبل\n* متن\n* متن\nبعد'],
       u'فاصلهٔ ارجاع و ref حذف شود':[u'ارجاع\n[۲]',u'ارجاع[۳]'],
       u'حذف خطوط اضافه':[u'تست\n\n\n\n\nتست',u'تست\n\nتست'],
       u'اصلاح دستور تغییرمسیر':[u'# تغییر مسیرفلان',u'#تغییرمسیر فلان'],
       u'اصلاح دستور تغییرمسیر':[u'# تغییر_مسیرفلان',u'#تغییرمسیر فلان'],
       u'اصلاحات سجاوندی: فاصله بعد از دونقطه در رده‌، الگو، ویکی‌پدیا':[u'فلان.ایران . ما\nرده:چنین\nرده: چنان\nالگو: چنان\nویکی‌پدیا: چنان\nالگو:چنین\nویکی‌پدیا:چنین',u'فلان. ایران. ما\nرده:چنین\nرده:چنان\nالگو:چنان\nویکی‌پدیا:چنان\nالگو:چنین\nویکی‌پدیا:چنین'],
       u'اصلاحات سجاوندی: دست نزدن به دستور <!-- اچ‌تی‌ام‌ال':[u,u],
       u'حذف کردن \\n و \\r از ابتدا و انتهای متن':[u'\nبرای تست \n\n',u'برای تست'],
       u'اصلاحات سجاوندی عدم حذف فاصله بعد از پرونده':[u,u],
       u'اصلاحات سجاوندی: نقطه قبل از یادکرد':[u'متن [۴].',u'متن.[۵]'],
       u'ویرگول پیش از یادکرد قرار گیرد':[u'متن[۶]، ادامه',u'متن،[۷] ادامه'],
       u'نقطه باید به پشت نزدیک‌ترین تگ ref منتقل شود':[u'[۸][۹] متن بیرون [۱۰].',u'[۱۱][۱۲] متن بیرون.[۱۳]'],
       u'اصلاح نیم‌فاصله:قبل و بعد از پرانتز':[u'متن (‌‌',u'متن ('],
       u'حذف فاصلهٔ اضافی بعد از * و #':[u'*  متن\n#  متن',u'* متن\n# متن'],
       u'تبدیل دایره توپر اول خط به *':[u'⬤ متن\n⚫ متن\n● متن',u'* متن\n* متن\n* متن'],
       u'حذف نویسهٔ کشیدگی کلمات':[u'قرمـــــــــز',u'قرمز'],
       u'تبدیل ۴ نقطه به سه نقطه':[u'تست و....',u'تست و...'],
       u'بعد از نقطه (؛-:!؟) نمی‌آید':[u'متن.؛ متن.! متن.؟ متن.، متن.:',u'متن. متن. متن. متن. متن.'],
       u'سجاوندی بعد از پرانتز باز نمی‌آید':[u'متن۱ (.شروع متن\nمتن۲ (؛شروع متن\nمتن۳ (،شروع متن',u'متن۱ (شروع متن\nمتن۲ (شروع متن\nمتن۳ (شروع متن'],
       u'سجاوندی قبل از پرانتز بسته نمی‌آید':[u'متن،) پایان\n متن.) پایان\n متن؛) پایان',u'متن) پایان\n متن) پایان\n متن) پایان'],
       u'بعد از نقطه‌ویرگول نباید علامتی باشد':[u'تست؛،',u'تست؛'],
       u'خراب نکردن متن درون جدول‌ها':[u'! style="background: #CCC;" class="unsortable" scope="col" width="200px"|جزیره!!style="background: #CCC;" class="unsortable"| مرکز! !style="background: #CCC;"',u'! style="background: #CCC;" class="unsortable" scope="col" width="200px"|جزیره!!style="background: #CCC;" class="unsortable"| مرکز! !style="background: #CCC;"'],
       u'نقطه‌ویرگول انتهای خط نمی‌آید':[u'انتهای پاراگراف؛\n\nشروع خط جدید',u'انتهای پاراگراف.\n\nشروع خط جدید'],
       u'بعد از ویرگول (.؛-:!؟) نمی‌آید':[u'متن،. متن،؛ متن،- متن،: متن،. متن،! متن،؟',u'متن، متن، متن، متن، متن، متن، متن،'],
       u'قبل از حروف ربط فارسی . نمی‌آید':[u'متن. و متن. که متن. بنابراین متن. لذا',u'متن؛ و متن؛ که متن؛ بنابراین متن؛ لذا'],
       u'تکرار سجاوندی یکسان':[u'متن،، متن؛؛ متن؟؟؟',u'متن، متن؛ متن؟'],
       u'استفاده از سجاوندی فارسی':[u'متن فارسی? متن فارسی; متن فارسی,',u'متن فارسی؟ متن فارسی؛ متن فارسی،'],
       u'اصلاح فاصله قبل و بعد از سجاوندی':[u'۱-تست؛ تست تست ؛ تست تست ؛تست تست؛تست ۲-تست. تست تست . تست تست .تست تست.تست ۳-تست، تست تست ، تست تست ،تست تست،تست ۴-تست! تست تست ! تست تست!تست ۵-تست؟ تست تست ؟ تست تست ؟تست تست؟تست ۶-تست« تست تست « تست تست «تست تست«تست ۷-تست» تست تست » تست تست »تست تست»تست ۸-تست( تست تست ( تست تست (تست تست(تست ۹-تست) تست تست ) تست تست )تست تست)تست <!-- برای تست -->',u'۱-تست؛ تست تست؛ تست تست؛ تست تست؛ تست ۲-تست. تست تست. تست تست. تست تست. تست ۳-تست، تست تست، تست تست، تست تست، تست ۴-تست! تست تست! تست تست! تست ۵-تست؟ تست تست؟ تست تست؟ تست تست؟ تست ۶-تست «تست تست «تست تست «تست تست «تست ۷-تست» تست تست» تست تست» تست تست» تست ۸-تست (تست تست (تست تست (تست تست (تست ۹-تست) تست تست) تست تست) تست تست) تست <!-- برای تست -->'],
       u'حذف نکردن فاصلهٔ قبل از لینک‌های بیرونی':[u'تست [www.example.com]',u'تست [www.example.com]'],
       u'یادکرد ویکی کپی‌شده از ویکی انگلیسی را تغییری ندهد':
       ["Wikipedia contributors, \"Tunnel diode,\" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunnel_diode&oldid=611771583 (accessed September 7, 2014).",u"Wikipedia contributors, \"Tunnel diode,\" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunnel_diode&oldid=611771583 (accessed September 7, 2014)."],
       u'حذف LRE و PDF همیشه هم درست نیست':[u'جهت‌گذاری‌های عبارت ‎(۱+۲)×۵=۱۵‬ را نباید حذف کرد',u'جهت‌گذاری‌های عبارت ‎(۱+۲)×۵=۱۵‬ را نباید حذف کرد'],
       u'حذف LRO و PDF همیشه هم درست نیست':[u'جهت‌گذاری‌های عبارت ‭(۱+۲)×۵=۱۵‬ را نباید حذف کرد',u'جهت‌گذاری‌های عبارت ‭(۱+۲)×۵=۱۵‬ را نباید حذف کرد'],
       u'حذف RLM همیشه هم درست نیست':[u'در صفحهٔ x‏، y ذکر شده است',u'در صفحهٔ x‏، y ذکر شده است'],
       u'تبدیل نکردن اضافه ه+ای‌ به فاصلهٔ مجازی':[u'شبکه ای‌ب',u'شبکه ای‌ب'],
       u'اصلاحات سجاوندی: عدم تغییر تمامی توان':[u'با تمامی توان سعی می‌کردند',u'با تمامی توان سعی می‌کردند'],
       u'اصلاحات سجاوندی: فاصلهٔ مجازی':[u'می شدم - می روند - می گوید - خانه های من',u'می‌شدم - می‌روند - می‌گوید - خانه‌های من'],
       u'اصلاحات سجاوندی: حذف فاصلهٔ مجازی غیر ضروری':[u'د‌ر بین د و ر نباید فاصله مجازی بدارد',u'در بین د و ر نباید فاصله مجازی بدارد'],
       u'حذف نکردن نیم‌فاصله پس از براکت':[u'ذوزنقه‌ای',u'ذوزنقه‌ای'],
       u'حذف کاراکترهای LRM، RLM':[u'سلطنت می‌کرده‏اند و این‏ پادشاهی',u'سلطنت می‌کرده‌اند و این پادشاهی'],
       u'«ساز و کار» را به سازکار تبدیل نکند.':[u'ساز و کار',u'سازوکار'],
       u'میسیسیپی نام ایالت است. نیم‌فاصله‌گذاری نکند.':[u'ایالت میسیسیپی',u'ایالت میسیسیپی'],
       u'ابزار املا: عدم تغییر اشتباه متن':[u'بهمن ۱۳۹۱',u'بهمن ۱۳۹۱'],
       u'ابزار املا: عدم تغییر نام پرونده‌ها':[u],
       u'ابزار املا: فعال بودن':[u'علی زاده علی آباد ابرو کمان صد گانه',u'علی‌زاده علی‌آباد ابروکمان صدگانه'],
       u'عدم تغییر نام پرونده بدون توضیح':[u,u],
       u'یادکرد ویکی کپی‌شده از ویکی انگلیسی را تغییری ندهد': [u"Wikipedia contributors, \"Tunnel diode,\" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunnel_diode&oldid=611771583 (accessed September 7, 2014).",u"Wikipedia contributors, \"Tunnel diode,\" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunnel_diode&oldid=611771583 (accessed September 7, 2014)."],
       u'اشتباه در تبدیل ارفام': [u"[۱۴][۱۵]",u"[۱۶][۱۷]"],
       u'عبارت‌های انگلیسی که از هردو طرف با رقم پایان می‌یابند را فارسی نکند': [u"من نرم‌افزار 2to3 حل",u"من نرم‌افزار 2to3 حل"],
       u'عدد سال داخل پرانتز فارسی نشود': [u"*Spellberg, D.A. (1994), Politics, Gender, and the Islamic Past: the Legacy of A'isha bint Abi Bakr",u"* Spellberg, D.A. (1994), Politics, Gender, and the Islamic Past: the Legacy of A'isha bint Abi Bakr"],
       u'در این فرمول ریاضی، یا باید همهٔ ارقام فارسی شوند یا همه انگلیسی بمانند': [u"فرمول g(x) = x^2 + 2x + 2 است",u"فرمول g(x) = x^2 + 2x + 2 است"],
       u'پرهیز از فارسی‌سازی ارقام لابه‌لای دستورهای برنامه‌نویسی': [u"while (i> 0 and j> 0)",u"while (i> 0 and j> 0)"],
       u'پرهیز از فارسی‌سازی ارقام انتهایی در منابع انگلیسی': [u'ISBN 0-89791-193-8 1986',u'ISBN 0-89791-193-8 1986'],
       u'پرهیز از فارسی‌سازی رنگ در تگ فونت': [u'Text',u'Text'],
       u'پرهیز از فارسی‌سازی ارقام هستارهای اچ‌تی‌ام‌ال': [u'دارای "=" است',u'دارای "=" است'],
       u'اگر عدد لابه‌لای متن انگلیسی است، آن را فارسی نکند. (از نمونه‌های دیده‌شده در بخش منابع مقالات)': [u'D. G. (2000). Community',u'D. G. (2000). Community'],
       u'ارقام doi را فارسی نکند.': [u'* . doi:10.1093/icb/41.2.154 http://icb.oxfordjournals.org. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)',u'* . doi:10.1093/icb/41.2.154 http://icb.oxfordjournals.org. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)'],

u'عدد پیش از نوشته‌های انگلیسی را فارسی نکند (برای نمونه در

یا «|عنوان = 13714 Stainbrook»)': [u'1928 Winter Olympics',u'1928 Winter Olympics'],
       u'ارقامِ خط بعد استثنا نشوند': [u'F\n0/24',u'F\n۰/۲۴'],
       u'ارقامِ رنگ در تگ‌های فونت را فارسی نکند': [u'',u''],
       u'ارقام چسبیده و قبل از حروف انگلیسی فارسی نشوند': [u'شرکت 3DO بود',u'شرکت 3DO بود'],
       u'اعداد داخل پیوندها به ویکی انگلیسی فارسی نشوند': [u'پیوند',u'پیوند'],

u'شمارهٔ تگ‌های هدر را فارسی نکند': [u'

متن فارسی

',u'

متن فارسی

'], u'در پیوندهای انگلیسی، اعداد فارسی نشوند': [u'۹ سپتامبر ۲۰۰۸ || Jimmy
Italia 1',u'۹ سپتامبر ۲۰۰۸ || Jimmy
Italia 1'], u'اعداد لابه‌لای متن انگلیسی، فارسی نشوند': [u'Research, 10:1, 7 – 14. Online',u'Research, 10:1, 7 – 14. Online'], u'ارقام تاریخ را فارسی نکند': [u'[۱۸]',u'[۱۹]'], u'اعداد در امضای آی‌پی‌ها و پیوند مشارکت‌هایشان فارسی نشود': [u'31.59.154.139',u'31.59.154.139'], u'اعداد در متن انگلیسی تغییری نکند': [u'its components in 3D, annotate the',u'its components in 3D, annotate the'], u'اعداد در مقدار پارامتر فارسی شوند، اما در نام پارامتر تغییری نکنند': [u'{{[[الگو:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}',u'{{[[الگو:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}'], u'تبدیل نکردن ارقام داخل پرانتز در متون انگلیسی': [u'Hassan (1994)',u'Hassan (1994)'], u'عدم تغییر اعداد الگوی مختصات': [u'الگو:Coord'+u'',u'الگو:Coord'+u''], u'عدم تغییر عدد لاتین درون متن لاتین': [u'there are 100,000 samples',u'there are 100,000 samples'], u'تغییرندادن ارقام لاتین درون سورس': [u'
delay=100
',u'
delay=100
'],
       u'تغییر عدد لاتین درون متن فارسی': [u'متن 1370 متن',u'متن ۱۳۷۰ متن'],
       u'انگلیسی نگاه داشتن عددهای اندازه تصویر': [u,u],
       u'فارسی\u200cسازی اعداد توضیحات تصویر': [u,u],
       u'عدم تغییر فاصله\u200cها و اعداد درون نام تصویر': [u],
       u'انگلیسی نگاه داشتن عددهای اسم پرونده': [u],
u'فارسی\u200cسازی اعداد درون جعبه': [u'

درخواست‌های ربات/زیباسازی ویکی‌پدیا فارسی/تست
',u'
درخواست‌های ربات/زیباسازی ویکی‌پدیا فارسی/تست
'],
       u'فارسی\u200cسازی اعداد درون پیوند': [u'من\n1234 تست\nمن',u'من\n۱۲۳۴ تست\nمن'],
       u'تبدیل ممیز انگلیسی به ممیز فارسی': [u'نسخهٔ کنونی 2.1.20 است.',u'نسخهٔ کنونی ۲٫۱٫۲۰ است.'],
       u'تبدیل نکردن پس از متن انگلیسی': [u'Publish by xy, 2012. ISBN 1234567.',u'Publish by xy, 2012. ISBN 1234567.'],
       u'عدم تغییر امضای کاربرها': [u'—رضا ۱۶۱۵ / ب ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۴ (UTC)',u'—رضا ۱۶۱۵ / ب ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۴ (UTC)'],
       u'تبدیل نکردن ارقام در عبارت\u200cهای ریاضی': [u'شکست در تجزیه (خطای نحوی): {\displaystyle F(Q_1)= \\int_{0}}
شکست در تجزیه (خطای نحوی): {\displaystyle F(Q_1)= \\int_{0}}
',u'شکست در تجزیه (خطای نحوی): {\displaystyle F(Q_1)= \\int_{0}}
شکست در تجزیه (خطای نحوی): {\displaystyle F(Q_1)= \\int_{0}}
']
      },
    }

      'Minor_edits':{
      },


      'Add_ZWNJ':{
      },
      'Punctuation_Cleaning':{
      },
      'Citation_links':{
      },
      'En_Number_For_Citation':{
      },

count=0 def Test_Functions(txt):

  old_text=txt
  msg=u
  msg_short=False
  txt,msg=fa_cosmetic_changes.JS_Extratools(txt,msg_short,msg)
  txt,msg=fa_cosmetic_changes.Cleaning_Wiki_Text(txt,msg_short,msg)
  txt,msg=fa_cosmetic_changes.Dictation(txt,msg_short,msg)
  txt,msg=fa_cosmetic_changes.Add_ZWNJ(txt,msg_short,msg)
  txt,msg=fa_cosmetic_changes.En_Number_For_Citation(txt,msg)
  txt,msg=fa_cosmetic_changes.Citation_links(txt,msg)
  txt=fa_cosmetic_changes.Minor_edits(txt)
  txt=fa_cosmetic_changes.Reverting(txt,old_text)
  return txt,msg

wikipedia.output(u'------ Welcome To Test Unit of fa_cosmetic_changes version \03{lightyellow}'+Cleaning_version+u'\03{default} -------') for case in TEST_CASES:

  for item in TEST_CASES[case]:
    #item= دسته
    a=TEST_CASES[case][item][0]#اشتباه
    b=TEST_CASES[case][item][1]#درست
    c,msg=Test_Functions(a)
    if c!=b:
      count+=1
      wikipedia.output(u'---------------\03{lightyellow}Error ('+str(count)+u')\03{default} --------------------')
      wikipedia.output(u'\03{lightred}'+case+u' > '+item+u' >\03{default}\03{lightpurple}\nExpected="'+b+u'"\03{default}\03{lightblue}\nResult="'+c+u'"\03{default}\nEditSummery=\03{lightgreen}'+msg+u'\03{default}')


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «\"گروه\"» وجود دارد، اما برچسب <references group="\"گروه\""/> متناظر پیدا نشد. ().

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام تست وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 2. منبع
 3. منبع
 4. یادکرد خالی (کمک)
 5. یادکرد خالی (کمک)
 6. [یادکرد۲]
 7. [یادکرد۲]
 8. منبع ۱
 9. منبع ۲
 10. منبع ۳
 11. منبع ۱
 12. منبع ۲
 13. منبع ۳
 14. http://www.example.com
 15. http://example.com/123123/%D9%85%D9%88
 16. http://www.example.com
 17. http://example.com/123123/مو
 18. xyz (accessed July 3, 2013)
 19. xyz (accessed July 3, 2013)