ویکی‌پدیا:روند مهم است

در ویکی‌پدیا و برای آن، فرایند مهم است. برخی با شعارهایی همچون «نتیجه برتر از روند است» یا اشاره به سیاست‌هایی نظیر از همه قوانین چشم‌پوشی کنید، و وپ:بوروکراسی اهمیت روند را تقلیل می‌دهند؛ ولی روند برای خلق محصول لازم است. پروسه ابزاری بنیادی برای ایجاد اجماع در جامعه، و اجازه دادن به شمار زیادی از مردم برای کار کردن با هم در یک پروژه جمعی است. پروسه سازوکاری‌ست که کاربران با آن می‌توانند به این که بقیه عادلانه بازی می‌کنند، این که مقررات ناگهان عوض نمی‌شوند، یا این که برای برخی کاربران دارای امتیاز متفاوت نیستند اعتماد کنند. روند ضعیف یا فقدان روند نهایتاً به پروژه ضرر می‌زند.

روندهای بسیار متفاوتی در ویکی‌پدیا وجود دارد. از جمله سیاستهای رسمی ویکی‌پدیا نظیر آنها که روندهای حذف، حذف سریع، و نظرخواهی برای حذف را مشخص می‌کنند؛ روندهای متعدد حل اختلاف؛ روند تقاضای مدیریت؛ روندهای متعدد برای ایجاد و تغییر سیاست؛ و روند نامزدی مقاله برگزیده. روندهای خاص بخشهای خاص ویکی‌پدیا چون پیشنهاد نوع خرد و روندهای داخلی برای پروژه‌های مختلف ویکی وجود دارند. روندهایی غیررسمی تر وجود دارند نظیر آنها که در صفحه بحث یک مقاله خاص هنگام حل‌وفصل محتوا یا شکل یک مقاله بین کاربران علاقه‌مند رخ می‌دهند.

بیشتر این روندها به شکلی وابسته به اجماع جامعه اند. برخی از آنها برای تعیین اجماع در خصوص یک موضوع خاص نهایتاً مبتنی بر رأیند یا چیزی شبیه رأی؛ ولی حتی هنگام یک رای‌گیری بیشترشان نه‌تنها اجازه بحث را می‌دهند بلکه آن را به جای یک رای ساده آری یا خیر تشویق می‌کنند با این امید که دارندگان یک دیدگاه یکدیگر را قانع کنند یا توافقی حاصل شود و در هر حالت یک اجماع واقعی حاصل شود نه فقط یک اکثریت یا ابراکثریت.