ویکی‌پدیا:ویرایشگر خودکار/فعال‌سازی ماژول

ماژول‌هاویرایش

ماژول‌های مبتنی بر جاوااسکریپتویرایش

فعال‌سازی ماژول‌ها ابرابزار

برای فعال‌کردن وپ:ابرابزار به ویکی‌پدیا:ویرایشگر خودکار/ابرابزار مراجعه کنید.

اگر از نسخهٔ فارسی استفاده می‌کنید دکمهٔ ابرابزار در بالای پنجره ویرایش قرار دارد و بدون فعال کردن ماژول هم می‌توانید از آن استفاده کنید.


ماژول‌های مبتنی بر پایتونویرایش

فعال‌سازی ماژول گروه‌بندی ارجاع

برای فعال‌کردن ماژول گروه‌بندی ارجاع به ویکی‌پدیا:ویرایشگر خودکار/گروه‌بندی ارجاع مراجعه کنید.

فعال‌سازی ماژول حذف پارامتر اشتباه

برای فعال‌کردن ماژول گروه‌بندی ارجاع به ویکی‌پدیا:ویرایشگر خودکار/حذف پارامتر اشتباه مراجعه کنید.

فعال‌سازی ماژول ترجمه پارامتر پودمان یا الگو

برای فعال‌کردن ماژول گروه‌بندی ارجاع به ویکی‌پدیا:ویرایشگر خودکار/ترجمه پارامتر مراجعه کنید.

ماژول تمیزکاری ابزار ویرایشگر خودکارویرایش

 
در زبانهٔ Options تیک Apply general fixes را بردارید

برای فعال کردن ماژول‌‌های تمیزکاری به روش زیر عمل کنید:

 1. در منوی Tools به Make Module بروید و کدی که در انتهای این نوشته آمده است را در پنجرهٔ پایین صفحه درج کنید. سپس enabled را تیک بزنید و بر make module کلیک کنید. سپس Close را بزنید تا پنجره بسته شود.
 2. در زبانهٔ Options تیک Apply general fixes را بردارید. (تصویر روبرو)
 3. دکمهٔ save settings تنظیمات را ذخیره کنید تا برای همیشه این ماژول‌ها توسط ابزار برایتان اجرا شوند و نیاز به بارگیری مجدد آنها نباشد.

نکته مهم: در زمان استفاده از ابزار حتماً Apply general fixes را غیرفعال کنید چون به صورت خودکار یادکردها را ادغام می‌کند که برای بعضی از مقالات مورد قبول نیست.

WikiFunctions.Parse.Parsers parsers = new WikiFunctions.Parse.Parsers();
WikiFunctions.Parse.HideText removeText = new WikiFunctions.Parse.HideText(false, true, false);
WikiFunctions.Parse.HideText HiderHideExtLinksImages = new WikiFunctions.Parse.HideText(true, true, true);
 
public string ProcessArticle(string ArticleText, string ArticleTitle, int wikiNamespace, out string Summary, out bool Skip)
{
    Skip = false;
    Summary = "";
 
    Article a = new Article(ArticleTitle, ArticleText);
    string zeroth = WikiRegexes.ZerothSection.Match(a.ArticleText).Value;
    bool CircaLink = WikiRegexes.CircaLinkTemplate.IsMatch(a.ArticleText), Floruit = (!zeroth.Contains(@"[[floruit|fl.]]") && WikiRegexes.UnlinkedFloruit.IsMatch(zeroth));

    a.HideMoreText(HiderHideExtLinksImages);

    // The two slashes below are inserted to disable the insertion of non-breaking spaces HTML markup (sample) 
    // a.AWBChangeArticleText("Fix non-breaking spaces", parsers.FixNonBreakingSpaces(a.ArticleText), true);

    a.AWBChangeArticleText("Mdashes", parsers.Mdashes(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

    a.AWBChangeArticleText("Fix Date Ordinals/Of", parsers.FixDateOrdinalsAndOf(a.ArticleText, ArticleTitle), true, true);


    a.AWBChangeArticleText("FixBrParagraphs", parsers.FixBrParagraphs(a.ArticleText).Trim(), true);

    if (!Tools.IsRedirect(a.ArticleText))
    {
      a.AWBChangeArticleText("Fix dates 1", parsers.FixDatesB(a.ArticleText, CircaLink, Floruit).Trim(), true);
    }

    a.UnHideMoreText(HiderHideExtLinksImages);

    if (!Tools.IsRedirect(a.ArticleText))
    {
      // FixDates does its own hiding
      a.AWBChangeArticleText("Fix dates 2", parsers.FixDatesA(a.ArticleText).Trim(), true);
    }

    a.HideText(removeText);

    if (Tools.IsRedirect(a.ArticleText))
    {
      a.AWBChangeArticleText("Redirect tagger", WikiFunctions.Parse.Parsers.RedirectTagger(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix syntax redirects", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixSyntaxRedirects(a.ArticleText), true);
    }
    else
    {
      a.AWBChangeArticleText("Template redirects", WikiFunctions.Parse.Parsers.TemplateRedirects(a.ArticleText, WikiRegexes.TemplateRedirects), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fixes for {{Multiple issues}}", parsers.MultipleIssues(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix whitespace in links", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixLinkWhitespace(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix syntax", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixSyntax(a.ArticleText), true, true);

      a.AWBChangeArticleText("Rename Template Parameters", WikiFunctions.Parse.Parsers.RenameTemplateParameters(a.ArticleText, WikiRegexes.RenamedTemplateParameters), true);
      
      a.EmboldenTitles(parsers, false);

      a.AWBChangeArticleText("Conversions", WikiFunctions.Parse.Parsers.Conversions(a.ArticleText), true);
      a.AWBChangeArticleText("FixLivingThingsRelatedDates", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixLivingThingsRelatedDates(a.ArticleText), true);
      a.AWBChangeArticleText("FixHeadings", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixHeadings(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

      a.FixPeopleCategories(parsers, false);

      a.SetDefaultSort(Variables.LangCode, false, false);

      a.AWBChangeArticleText("Fix categories", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixCategories(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix images", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixImages(a.ArticleText), true);

      a.BulletExternalLinks(false);

      a.CiteTemplateDates(parsers, false);

      a.AWBChangeArticleText("Fix citation templates", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixCitationTemplates(a.ArticleText), true, true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix temperatures", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixTemperatures(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix main article", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixMainArticle(a.ArticleText), true);

      if(a.IsMissingReferencesDisplay && !Variables.LangCode.Equals("de"))
        a.AWBChangeArticleText("Fix reference tags", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixReferenceListTags(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix empty links and templates", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixEmptyLinksAndTemplates(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix empty references", WikiFunctions.Parse.Parsers.SimplifyReferenceTags(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("SameRefDifferentName", WikiFunctions.Parse.Parsers.SameRefDifferentName(a.ArticleText), true);
      
      a.AWBChangeArticleText("Refs after punctuation", WikiFunctions.Parse.Parsers.RefsAfterPunctuation(a.ArticleText), true);
      
      a.AWBChangeArticleText("ReorderReferences", WikiFunctions.Parse.Parsers.ReorderReferences(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("FixReferenceTags", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixReferenceTags(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("Add missing {{reflist}}", WikiFunctions.Parse.Parsers.AddMissingReflist(a.ArticleText), true, true);

      a.AWBChangeArticleText("PersonData", WikiFunctions.Parse.Parsers.PersonData(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

      a.FixLinks(false);

      a.AWBChangeArticleText("Simplify links", WikiFunctions.Parse.Parsers.SimplifyLinks(a.ArticleText), true);
    }

    a.UnHideText(removeText);

    a.AWBChangeArticleText("Sort meta data", parsers.SortMetaData(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

    return a.ArticleText;
}