ویکی‌پدیا:ویکی‌شوالیه

ویکی‌شوالیه کاربری است که به دفاع از ویکی‌پدیا و حفظ ستون‌های ابدی راستی، سوگند یاد کرده است.

تاریخچهویرایش

ویکی‌شوالیه‌ها از پادشاهی زودگذر انسان‌های هوشمند فرود آمدند؛ برای دلیری و میل خود به پاسداری از بی‌دفاعان انتخاب شدند. از همان آغاز، ویکی‌شوالیه‌ها علاقه‌ای به جمع‌آوری قدرت یا افزایش سیاست‌های جهانی نداشتند. وظیفه اصلی اختصاص یافته به ویکی‌شوالیه‌ها را می‌توان: "محافظت از ضعیفان، بی‌دفاعان و درمانگان و مبارزه برای رفاه همه!" دانست.[۱] ویکی‌شوالیه‌ها اعتقاد دارند که در پایان روز، عدالت و نیکی برقرار خواهد داشت.

در عصر اول، شوالیه‌ها کارهای زیادی انجام دادند، مأموریت‌های بزرگ آنها را در انتظار و در کمین خطر بودن و خالی کردن هر گوشه‌ای از خطر است. ویکی‌اژدهایان درنده در سرزمین‌ها پرسه می‌زنند و روستاها را نابود می‌کنند؛ این جنگ‌های حماسی با دشمنان خون سردشان بود که بخشی از تاریخ ویکی‌شوالیه‌ها را تعریف می‌کند.

منابعویرایش

  1. "Knights and Chivalry in Medieval England". britainexpress.com.