پادشاه گیل (همچنین حکومت جیل و گیل خوانده شده) عنوان حکومتی از مردم گیلک بود که حوالی روستای داخل شکل گرفت. این حکومت توسط حاکمانی از گیل و طایفه شاهنشاهوند اداره شد.

اقامتگاه پادشاه گیل به نوشته ابو اسحاق صابی در منطقه ای بود که به نام داخل شناخته می‌شد. نخستین شاه آنان تیرداذ پدر هروسندان بود. پس از مرگ تیرداذ پسرعمویش لیلی بن شاهدوست شاه شد که به رقابت با حسن بن علی الناصر پرداخت. با کشته شدن او به دست حسن بن قاسم الداعی، خوش‌کیا بن ویجکا الفاراوندی جایش را گرفت ولی پس از او پادشاهی به پسران هروسیندان بازگشت. سیاهگیل بن هروسندان موفق شد و دوره اش مدتی طولانی به طول انجامید. او مردی فاضل بود و فصاحتش در فارسی همچون قیس بن سعیده در عربی بود. به دعوت رکن الدوله به ری رفت و نزد او ماند. دخترش کریمه با عضد الدوله ازدواج کرد و مادر امیر ابو کالیجار مرزبان شد.[۱]

منابع

ویرایش
  1. Madelung, Wilferd. "Abū Isḥāq Al-Ṣābī on the Alids of Tabaristān and Gīlān." Journal of Near Eastern Studies 26, no. 1 (1967): 24. Accessed March 29, 2020. www.jstor.org/stable/543520.
  • Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6.
  • Madelung, W. "GĪLĀN iv. History in the Early Islamic Period". Encyclopaedia Iranica, Online Edition. Archived from the original on 17 May 2012. Retrieved 27 February 2016.