باز کردن منو اصلی

پادشاه گیل (همچنین حکومت جیل و گیل خوانده شده) عنوان حکومتی از مردم گیلک بود که حوالی روستای داخل شکل گرفت. این حکومت توسط حاکمانی از گیل و طایفه شاهنشاهوند اداره شد.

منابعویرایش

  • Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6.
  • Madelung, W. "GĪLĀN iv. History in the Early Islamic Period". Encyclopaedia Iranica, Online Edition. Archived from the original on 17 May 2012. Retrieved 27 February 2016.