پادشاه آئه جانگ

پادشاه آئه جانگ ( ۸۰۰ میلادی تا ۸۰۹ میلادی ) ( هانگول : 애장왕 ) ( هانجا : 哀莊王 ) چهلمین فرمانروای شیلا و پسر بزرگ پادشاه سو سئونگ و ملکه Gyehwa بود. او از خاندان کیم و نامش چئونگ میونگ بود که بعدا به جونگهی تغییر یافت .

پادشاه آئه جانگ
هانگول
애장왕
هانجا
哀莊王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهAejang wang
مک‌کیون–ریشاورAejang wang
نام تولد
هانگول
[김청명 also 김중희 ] Error: {{Lang}}: متن دارای نشانه‌گذاری ایتالیک است (راهنما)
هانجا
[金淸明 also 金重熙 ] Error: {{Lang}}: متن دارای نشانه‌گذاری ایتالیک است (راهنما)
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGim Cheong-myeong also Gim Jung-hui
مک‌کیون–ریشاورKim Ch'ŏngmyŏng also Kim Chunghŭi
فهرست فرمانروایان شیلا مقدس

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- موییل ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

او زمانی که به سلطنت رسید تنها ۱۳ سال داشت، بنابراین تحت نایب السلطنه عمویش(هئون دئوک) بود. او در سال ۸۰۸ نمایندگانی برای تعیین حدود شهرستان ها منصوب کرد. میتوان گفت این اقدامات اصلاحی شاه آئه جانگ برای سیستم های مرکزی و محلی است. پس از رسیدن به تاج و تخت، مادرش بانو گیهوا به عنوان ملکه بزرگ منصوب شد. پادشاه آئه جانگ با دختری از خاندان پارک ازدواج کرد. او در سال ۸۰۲ معبد بزرگ هائینسا را در گایاسان تاسیس کرد. ۴ سال بعد وی ساخت معابد های جدید در کشور را ممنوع اعلام کرد. پادشاه آئه جانگ بدی ها را پاک کرد و اصلاحات را به اجرا در آورد، او سیاست های مختلفی را برای سرکوب قدرت اشراف انجام داد و سیستم پنج میو را سازماندهی کرد. او در سال ۸۰۳ بالاخره با ژاپنی‌ها به صلح رسید و با ساخت معابد در سال ۸۰۶ معابد جدیدی ساخت.

هنگامی که شاه آئه جانگ وارد دوران اواسط تا اواخر نوجوانی خود شد جنبه پر انگیزه ای از خود نشان داد. در آگوست ۸۰۵ امپراطور ۲۰ ماده از (قوانین رولریونگ) را منتشر کرد و به مردم اعلام کرد که سیستم رولریونگ را مستحکم خواهد کرد. در طول سلطنت آئه جانگ ژاپن فرستاده ای فرستاد و ۳۰۰ پرتو طلا به او تقدیم کرد. برنامه پادشاه آئه جانگ برای تقویت اقتدار سلطنتی خود از منظر عموهایش ناخوشایند تلقی میشد که در زمان به تخت نشستن او، به عنوان نایب السلطنه به آن خدمت میکردند. در بعضی از کتاب های تاریخی گفته شده که پادشاه آجانگ یا (آئه جانگ) توسط بعضی افراد که شورشی را در جستجوی تاج و تخت آغاز کرده بودند پادشاه دیگر روشنایی روز را ندید و دستگیر و سپس کشته شد. پس از حدود ۹ سال سلطنت مرگ وی در ۸۰۹ میلادی ثبت شده است.

منابع ویرایش