پادشاه گیرو (۷۷ میلادی تا ۱۲۸ میلادی) سومین پادشاه باکجه یک امپراتوری میان سه امپراتوری کره بود او پسر بزرگ دارو دومین امپراتور باکجه بود و پس از مرگ دارو به قدرت رسید.

پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

حکومت ویرایش

در طی حکومت او اتفاقات زیادی نیفتاده است در کتاب سامگوک ساگی آمده است که او پادشاهی بود که مردمش را بیشتر از خودش دوست داشت ومهربانی اش باعث شده بود در باکجه دیگر خبری از جنگ وکشتار نباشد درزمان سلطنت او باکجه یکی از ارام‌ترین دورانش را گذراند هیچ گاه کشورش را وارد جنگ با دو امپراتوری دیگر ( گوگوریو و شیلا ) نمی کرد و بسیار به شیلا وگوگوریو برای گسترش مرزهایشان‌ کمک کرد در سال ۱۲۵ میلادی او سربازان خود را به کمک شیلا فرستاد تا باقی‌مانده‌های مالگال را نابود کنند.

مرگ ویرایش

او در سال ۱۲۸ میلادی به خاطر بیماری اش از دنیا رفت و حکومت را به گائه رو سپرد.

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی