پادشاه گیون سائه

پادشاه گیون سائه (۹۲۷ میلادی تا ۹۳۵ میلادی) (هانگول : 경순왕) (هانجا : 敬顺王) پنجاه و ششمین و آخرین پادشاه شیلا بود او زمانی به قدرت رسید که شیلا مشغول جنگی سخت با گوریو بود او این جنگ را ادامه داد و چند بار پیروز شد و چندین بار هم شکست خورد. تاجو وانگ پادشاه اول گوریو شیلا را به طوری ضعیف کرده بود که هیچ فردی نبود تا جانی دوباره به شیلا دهد.

پرتره پادشاه گیون سائه
سلطنت۹۲۷ تا ۹۳۵
تاج‌گذاری۹۲۷
پیشینپادشاه گیون گائه
جانشینشاهزاده مئویی ، شاه نشد
درگذشته۱۳ مه سال ۹۷۸ .۸۲ سال
فهرست پادشاهان شیلا

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- مویول ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو کبیر ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵


امپراطور گیون سائه با ناراحتی مجبور شد نامه ای برای تسلیم شدن برای تائجو بفرستد و در سال ۹۳۵ میلادی شیلا تسلیم گوریو شد و شیلا پس از ۹۹۲ سال سلطنت در شبه جزیره کره سقوط کرد. پادشاه گیون سائه یا گیونگسان برای پرهیز از جنگ و کشته نشدن بیشتر مردم شیلا مجبور به تسلیم شد.

گوریو با ستم شیلا را تسخیر کرد و به حکومت این سلسله هزار ساله با شکوه پایان داد.

سقوط امپراطوری شیلا در قرن ۹ میلادی به عنوان یکی از اتفاقات غم‌انگیز در تاریخ کره شناخته می‌شود. امپراطوری شیلا، یکی از امپراطوری های قدرتمند در آن شرق آسیا بود و در طول دوران خود به رشد و توسعه فرهنگ، هنر و علوم مشهور بود. اما به دلیل مشکلات داخلی و خارجی از جمله فساد و شورش های بسیار زیاد ضعیف شد و در سال ۹۳۵ سقوط کرد.

شورش های زیاد باعث نابودی این امپراطوری بزرگ و از دست رفتن فرهنگ و تمدن شیلا شد. بنابراین، سقوط امپراطوری شیلا به عنوان یکی از اتفاقات غم‌انگیز در تاریخ کره برشمرده می‌شود.

فوت ویرایش

آخرین پادشاه شیلا در سرزمین گوریو و در سال ۹۷۸ میلادی در سن ۸۲ سالگی در گذشت و مقبره ای برای او ایجاد گردید.

منابع ویرایش