پاپاسی در قدیم اصطلاحی عامیانه برای توصیف خردترین و کم‌بهاترین واحد پول در ایران بود.

پاپاسی هم‌ارزش با یک پشیز یا کمتر از آن دانسته می‌شد.

در زبانویرایش

اصطلاحات زبانی:

یک پاپاسی نداشتن = هیچ نداشتن
یک پاپاسی نیرزیدن = هیچ نیرزیدن.

منابعویرایش

لغت‌نامهٔ دهخدا.