مردم جنوب ایران به‌ویژه در هرمزگان برای حفظ جان دامهای خود در مقابل حیوانات درنده از قبیل گرگ، شغال و روباه محفظهٔ بزرگی از چوب درخت نخل خرما[۱] درست می‌کنند که به وسیلهٔ این چوبها و با در کنار هم قرار دادن و گره‌زدن آنها با درانی (طناب) جایگاه مخصوص به دام را درست می‌کنند که (پاگه Pagah) نام دارد[۲] ، که به گویش کوخردی «اَسُوه» نامیده می‌شود. دامداران با ساخت پاگه و نگهبانی سگهای اهلی شده دامهای خود را در مقابل خطرات حفظ می‌کنند.[۳]

پانویسویرایش

  1. محمدیان، کوخردی، محمد. به یاد کوخرد ج۲. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.
  2. محمد، صدیق «تارخ فارس» صفحه‌های (۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۲ ـ ۵۳)، چاپ سال ۱۹۹۳ میلادی.
  3. الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River) الطبعة الثالثة، دبی: سنة ۱۹۹۷ للمیلاد.

فهرست منابع و مآخذویرایش

  • محمدیان، کوخردی، محمد. به یاد کوخرد ج۲. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.
  • محمد، صدیق «تارخ فارس» صفحه‌های (۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۲ ـ ۵۳)، چاپ سال ۱۹۹۳ میلادی.
  • الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River) الطبعة الثالثة، دبی: سنة ۱۹۹۷ للمیلاد.