پرچم بادن-وورتمبرگ

پرچم بادن-وورتمبرگ در ۱۱ نوامبر ۱۹۵۳ پذیرفته شد.

پرچم بادن-وورتمبرگ
Flag of Baden-Württemberg.svg
کاربردپرچم زمینی شهروندی
تناسب۳:۵
پذیرفته‌شده۱۱ نوامبر ۱۹۵۳
Flag of Baden-Württemberg (state, greater arms).svg
گونه دیگر از پرچم بادن-وورتمبرگ
کاربردپرچم زمینی کشوری
تناسب۳:۵
Flag of Baden-Württemberg (state, lesser arms).svg
گونه دیگر از پرچم بادن-وورتمبرگ
کاربردپرچم زمینی کشوری
تناسب۳:۵

منابعویرایش