پرچم زاکسن-آنهالت

پرچم زاکسن-آنهالت در پذیرفته شد.

پرچم زاکسن-آنهالت
Flag of Saxony-Anhalt.svg
کاربردپرچم زمینی شهروندی
تناسب۳:۵
Flag of Saxony-Anhalt (state).svg
گونه دیگر از پرچم زاکسن-آنهالت
کاربردپرچم زمینی کشوری


منابعویرایش