پرچم قلمرو شمالی (استرالیا)

پرچم قلمرو شمالی (استرالیا) در ۱ ژوئیه ۱۹۷۸ پذیرفته شد.این پرچم از دو قسمت نارنجی و مشکی تشکیل شده است.

پرچم قلمرو شمالی (استرالیا)
کاربردپرچم زمینی شهروندی و کشوری
تناسب۱:۲
پذیرفته‌شده۱ ژوئیه ۱۹۷۸

منابع ویرایش