پرچم قلمرو پایتختی استرالیا

پرچم قلمرو پایتختی استرالیا در ۳ فوریه ۱۹۹۳ پذیرفته شد.پس زمینه این پرچماز دو رنگ نارنجی و آبی است که قسمت آبی ستاره دار می باشد.

پرچم قلمرو پایتختی استرالیا
کاربردپرچم زمینی شهروندی و کشوری
تناسب۱:۲
پذیرفته‌شده۳ فوریه ۱۹۹۳

منابع ویرایش