باز کردن منو اصلی
پل وتستون

پل وتستون آرایش خاصی از ۴ مقاومت الکتریکی است که برای تعیین مقدار مقاومتی مجهول بکار می‌رود.

وقتی مدار در حالت تعادل باشد، ولت‌سنج اختلاف پتانسیلی را نشان نخواهد داد. بنابراین نقاط و هم‌پتانسیل خواهند بود. از این رو افت پتانسیل دو سر و باید برابر باشد. همچنین افت پتانسیل دو سر و یکسانند. علاوه بر این، چون جریانی بین نقاط و برقرار نیست، جریان گذرنده از و یکسان است. همچنین جریان گذرنده از و . طبق موارد ذکر شده داریم:و از آنجا

که مقاومت مجهول بدست می‌آید.

جستارهای وابستهویرایش

مدار ساده ایست که بر اساس پل وتستون میباشد.طبق شکل زیر با تغییر لغزنده در طول رشته سیم یکنواخت جریان در شاخه وسط {گالوانومتر } صفر می گردد.در نتیجه بنا بر مدار پل وتستونرابطه ی زیر برای مدار پل تار بر قرار است

RL1*R=RL2*Rx

چون سیم یکنواخت میباشد در نتیجه RL متناسب با طول سیم میباشد یعنی با معلوم بودن طول های L1وL2و مقاومت R میتوان مقاومت مجهول را بدست اورد.

Rx=R* L1/L2

  • فرانک.ج.بلت (۱۳۸۲)، «جریانهای الکتریکی دائم»، فیزیک پایه، ترجمهٔ محمد خرمی، تهران: موسسه فرهنگی فاطمی، ص. ۶۹۴، شابک ۹۶۴-۳۱۸-۰۰۲-۶