پهلوی (نام خانوادگی)

پهلوی یک نام خانوادگی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: