پوشش گیاهی

پوشش گیاهی (انگلیسی: Vegetation‎) عبارت است از کلیه رستنی‌های سطح هر منطقه شامل درخت، درختچه، گونه‌های مرتعی که در زیستگاه‌های طبیعی و مصنوعی وجود دارد. به تعبیری دیگر، پوشش گیاهی شامل کلیه گونه‌های گیاهی یک ناحیه و نحوه پراکنش مکانی و زمانی آنهاست.

پوشش گیاهی جهانویرایش

پوشش گیاهی جهان به هفده دسته تقسیم میشوند:

1-جنگل های برگ سوزنی همیشه سبز

2-جنگل های برگ پهن همیشه سبز

3-جنگل های برگ سوزنی خزان دار

4-جنگل های برگ پهن خزان دار

5-جنگل های مختلط

ای مختلط

6-بوته زار و درختچه زار های بسته

7-بوته زار و درختچه زار های باز

8-ساوانا جنگلی

9-ساوانا

10-علفزار و چمنزار

11-باتلاق، مرداب و اراضی آبگیر

12-اراضی تحت کشاورزی

13-مناطق مسکونی(شهری)

14-اراضی تحت کشاورزی /روئیدن های طبیعی

15-برف و یخ

16-نواحی لم یزرع

17-دریا و رودخانه

ترکیب پوشش گیاهی جهانویرایش

عوارض آبی ٠/٩%

یخ و برف ١١/۴%

مناطق شهری ٠/٢%

نواحی لم یزرع ١٢/۶%

علفزار و ساوانا ١۴%

بوته زار١۴/٢%

اراضی کشاورزی ١٩/٢%

جنگل/درختزار ٢٧/۵%

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش