پوشش گیاهی

گونه های روینده یک ناحیه

پوشش گیاهی (انگلیسی: Vegetation) عبارت است از کلیه رستنی‌های سطح هر منطقه شامل درخت، درختچه و گونه‌های مرتعی که در زیستگاه‌های طبیعی و مصنوعی وجود دارد. به تعبیری دیگر، پوشش گیاهی شامل کلیه گونه‌های گیاهی یک ناحیه و نحوه پراکنش مکانی و زمانی آنهاست.

پوشش گیاهی جهان

ویرایش

پوشش گیاهی جهان به هفده دسته تقسیم می‌شوند:

 1. جنگل‌های برگ سوزنی همیشه سبز
 2. جنگل‌های برگ پهن همیشه سبز
 3. جنگل‌های برگ سوزنی خزان دار
 4. جنگل‌های برگ پهن خزان دار
 5. جنگل‌های مختلط ای مختلط
 6. بوته زار و درختچه زارهای بسته
 7. بوته زار و درختچه زارهای باز
 8. ساوانا جنگلی
 9. ساوانا
 10. علفزار و چمنزار
 11. باتلاق، مرداب و اراضی آبگیر
 12. اراضی تحت کشاورزی

# مناطق مسکونی (شهری)

 1. اراضی تحت کشاورزی /روئیدن‌های طبیعی
 2. برف و یخ
 3. نواحی لم یزرع
 4. دریا و رودخانه

ترکیب پوشش گیاهی جهان

ویرایش

عوارض آبی ۰/۹٪

یخ و برف ۱۱/۴٪

مناطق شهری ۰/۲٪

نواحی لم یزرع ۱۲/۶٪

علفزار و ساوانا ۱۴٪

بوته زار ۱۴/۲٪

اراضی کشاورزی ۱۹/۲٪

جنگل/درختزار ۲۷/۵٪

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش