چربی‌های خون

(تغییرمسیر از چربی خون)

چربی‌های خون (انگلیسی: Blood lipids) به مولکول‌های لیپیدی موجود در جریان خون گفته می‌شود. این چربی‌ها در دو گروه عمده کلسترول و تری گلیسیرید طبقه‌بندی می‌شوند. مولکول‌های چربی اغلب در همراهی با پروتئین‌ها در خون جاریند مانند لیپوپروتئین کم‌چگال، لیپوپروتئین پرچگال و کیلومیکرون.

مقیاس های بررسی چربی خون

هیپرلیپیدمی یا هایپرلیپوپروتئینما به معنی افزایش چربی خون است.

جستارهای وابسته ویرایش

لیپوپتپروتئین

منابع ویرایش