چرخه ترمودینامیکی

(تغییرمسیر از چرخهٔ ترمودینامیکی)

وقتی که یک سیستم از حالت اولیه چندین تغییر حالت یا فرآیند متفاوت را طی کند و در نهایت به حالت اولیهٔ خود بازگردد، سیستم یک سیکل (چرخه) را طی کرده‌است.

بنابراین در خاتمهٔ یک سیکل، تمام خواص سیستم و متغیرهای حالت همان مقادیری را خواهند داشت، که در اول داشته‌اند.

انواع چرخه‌های ترمودینامیکی ویرایش

 
نمودار p-v چرخه ایدهآل موتور گرمایی

منابع ویرایش

  • Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke, Gordon J. Van Wylen, Fundamentals of Thermodynamics, John Wiley & Sons, 6th Ed. , 2002. ISBN 0-471-15232-3

جستارهای وابسته ویرایش

 
مثال یک سیستم واقعی الگوبرداری شده توسط فرایند واقعی. نمودار PV و TS چرخه برایتون در فرایندهای موتور توربین گاز