ژرمانیت (به انگلیسی: Germanite) با فرمول شیمیایی Cu3(GeFe)S4 از مجموعه کانی هاست و از کلمه ژرمانیم (germanium) که در ترکیب آن به عنوان عنصر اصلی وجود دارد. حل شونده در HNO۳, بی ثبات با انکلوزیون Ga,Zn,Fe,Mo برای اولین بار در نامبیا کشف شد و از نظر شکل بلور: بلورهای میکروسکوپی - آگرگات‌های توده ای، رنگ: خاکستری و انعکاس قرمز تیره، شفافیت: کدر(اپاک)، جلا: فلزی، رخ: ندارد، سیستم تبلور: مکعبی و در رده‌بندی سولفور است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

ژرمانیت
Germanite.jpg
اطلاعات کلی
رده‌بندیسولفور
فرمول شیمیایی
(بخش تکراری)
Cu3(GeFe)S4
ویژگی‌ها
رنگانعکاس خاکستری و قرمز تیره
رَخندارد
سختی موس۳
جلافلزی
رنگ خاکهخاکستریتیره تاسیاه
شفافیتکدر(اپاک)
وزن مخصوص۴٫۵۹
ویژگی‌های ظاهریبلور میکروسکوپی- آگرگات توده‌ای کمیاب است و بیشتر در نامبیا و ارمنستان
کنارزاییانارژیت - بورنیت- گالن- اسفالریت- تنانتیت
توضیح بیشترحل شونده در HNO۳, بی ثبات با انکلوزیون Ga,Zn,Fe,Mo
دلیل‌نام‌گذاریاز کلمه ژرمانیم (germanium) که در ترکیب آن به عنوان عنصر اصلی وجود دارد.
خاستگاههیدروترمال
کاربردکانی ژرمانیوم

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن انارژیت - بورنیت- گالن- اسفالریت- تنانتیت است کاربرد آن: کانی ژرمانیوم، از نظر ژیزمان بلور میکروسکوپی- آگرگات توده‌ای کمیاب است و بیشتر در نامبیا و ارمنستان یافت می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش