رنگ کرم گستره رنگ روشنی است که از ترکیب هر سه رنگ اصلی (زرد، سرخ، آبی و صورتی) و سفید به دست می‌آید و سفید غلبه دارد. گسترهٔ کرم شامل رنگهایی گرم، خنثی، تا گرم است. نام این رنگ از کرم خوراکی (خامه یا سرشیر) در زبان‌های اروپایی گرفته شده‌است و همرنگ خامه طبیعی است. رنگ سفید مایل به زردی به مناسبت رنگ کرم (خامه)، نخودی.

رنگ کرم

رنگ‌های نزدیک: شیری، استخوانی، نخودی، بژ، نبات، خاکی.

منابع ویرایش

  • لغتنامه دهخدا
  • فرهنگ فارسی معین