کسی مار باریک

کسی مار باریک یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

کسی مار باریک
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بُعد ۱۱h ۳۳m ۰۰.۱۰s
میل -۳۱° ۵۸' ۲۸.۰"
قدر ظاهری (V) ۳.۵۴
قدر مطلق (V)۳.۵۴
رده طیفیG7 III
نام‌گذاری‌های دیگر
HD 100407

منابعویرایش